Kortlægning


i 2013 blev der indsamlet 57.633 tons affald fra kommunale ordninger og Genbrugsstationen. Udviklingen i affaldsmængderne i Gladsaxe Kommune fremgår herunder.

Figuren viser udviklingen i mængder af affald fra kommunale ordninger og Genbrugsstationen i Gladsaxe Kommune.

Den store affaldsmængde i 2011 skyldes, at 2011 var et vådt år med meget haveaffald og et år med meget byggeaktivitet.

Genanvendelsesprocent efter Ressourcestrategiens kriterier

I Ressourcestrategien fra 2013 stiller regeringen et mål for husholdningsaffald om 50 % genanvendelser af fraktionerne: organisk affald, papir-, pap-, glas-, træ-, plast- og metalaffald. Dette mål skal være opnået i 2022.

Miljøstyrelsen har endnu ikke angivet præcis hvordan genanvendelsesmålet i Ressourcestrategien skal beregnes. Det er usikkert hvordan mængderne fra Genbrugsstationerne skal indregnes. Det skyldes, at både private og erhverv har adgang til at aflevere affald på genbrugsstationerne.

Genanvendelsesprocent uden mængder fra Genbrugsstation

En beregning af genanvendelsesprocenterne baseret på det kommunalt indsamlede affald uden affald fra Genbrugsstationen giver følgende genanvendelsesprocenter:

Stigningen fra 2012 til 2013 skyldes at Gladsaxe Kommune i april 2013 indførte indsamling af fraktionerne plast, metal, papir, pap og glas fra husstande. I 2013 indsamlede Gladsaxe Kommune følgende mængder:

Pap:       110 ton
Papir:  2.152 ton
Glas:   1.129 ton
Plast:     220 ton
Metal:    297 ton

Genanvendelsesprocent med mængder fra Genbrugsstationer

Vestforbrænding har udført en beregning af genanvendelsesprocenterne i ejerkommunerne. Denne opgørelse er ligeledes baseret på Miljøstyrelsens metode. Men denne opgørelse er baseret på mængder både fra kommunale indsamlingsordninger og fra genbrugsstationerne.

 

Kortlægning og prognose 

Figuren viser genbrugsprocenter i Vestforbrændings opland 2013 medregnet affald fra genbrugsstationerne - Figuren er udarbejdet af Vestforbrænding i 2014.


Gladsaxe Kommune har i følge Vestforbrændings beregning en genbrugsprocent på 28,1%. Dette er lige under Herlev Kommune, der med 28,8 % har den højeste genbrugsprocent af de kommuner, der ikke indsamler madaffald.

Kommuner, der indsamler madaffald, ligger med genbrugsprocenter på 39 % til 49 % mod 15 % til 29 % for de kommuner, der ikke indsamler af madaffald.

Kortlægning og prognose med erhvervsaffald

Vestforbrænding har i 2012, mens vi ventede på regeringens ressourcestrategi, udarbejdet kortlægning og prognoser for ejerkommunerne til brug for affaldsplanerne. 

Rapporten Kortlægning og prognose samt i de tilhørende bilag indeholder kortlægningen af Gladsaxe Kommunes affaldsforhold i henhold til kravene i affaldsbekendtgørelsens kapitel 5.

Rapporten omfatter udover kortlægning af og prognose for affaldsmængder:

  • Oversigt over Gladsaxe Kommunes affaldsordninger (2014)
  • Oversigt over Kommunens udgifter og indtægter på affaldsområdet (2008-2018).

Bilag 1 Kortlægning indeholder kortlægning af affaldsmængder fra Gladsaxe Kommune.
Bilag 2 Prognose indeholder prognose for udvikling i affaldsmængderne i Vestforbrændings opland.
Bilag 3 Deponerings sorterings og behandlingsanlæg indeholder en oversigt over modtage- og behandlingsanlæg som Gladsaxe Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med.

 

 

 

 

 

 

 

pdf Kortlægning og prognose.pdf

pdf Bilag 1 kortlaegning af oplysninger fra modtageanlaeg 2009.pdf

pdf Bilag 2 prognose af affaldsmaengder.pdf

pdf Bilag 3 deponerings sorterings og behandlingsanlæg.pdf