Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Affald Affaldsplan 2015-2024 Baggrund Ressourcestrategien
| |
Planens opbygning
Vision
Strategiske mål
Aktivitetsområder
Årlige handlingsplaner
Baggrund
Kortlægning
Status
Økonomi
Ressourcestrategien
Lovgivning
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Ressourcestrategien


Ressourcestrategien "Danmark uden affald" blev lanceret i oktober 2013 og blev i maj 2014 udmøntet i Ressourceplan for affaldshåndtering.

Ressourcestrategien stiller mål op, som skal opfyldes for hele Danmark. Der er metodefrihed i de enkelte kommuner til at sikre, at kommunerne hver især bidrager til at opnå målene. Dog vil Regeringen i 2016 evaluere kommunernes arbejde og tage stilling til, om det er nødvendigt med specifikke krav for at nå de fælles mål.

Baggrunden for Ressourcestrategien er ændringerne i Miljøbeskyttelsesloven i 2010, hvor der blev indført krav om, at miljøministeren udarbejder en 12-årig national plan for håndtering af affald, og at planen skal revideres mindst hvert sjette år. Ressourcestrategi 2013 udgør sammen med Ressourceplan 2013-2018 dette styringsgrundlag for affaldshåndteringen i Danmark.

Hovedindsatsområder

Som udgangspunkt skal den danske affaldshåndtering bidrage til at realisere en grøn økonomi. De væsentlige hovedindsatsområder i Ressourceplan for affaldshåndtering er:

Husholdninger og servicesektoren

For de danske husholdninger og den danske servicesektor gælder, at der skal genanvendes mere og forbrændes mindre affald. Effekten af initiativerne forventes at blive, at Danmark over de næste knap 10 år genanvender dobbelt så meget af en række materialetyper i husholdningsaffaldet (dagrenovation, storskrald og kildesorterede affaldsfraktioner) som i dag.

Tabellen viser mål i Ressourcestrategien

Det organiske affald (madaffald)

Der er ikke et decideret krav om indsamling af madaffald i Ressourcestrategien, men de samlede mål kan være vanskelige at opnå uden udnyttelse af ressourcerne i maddaffaldet.

Bygge- og anlægsaffald

Effekten af initiativerne forventes at blive øget kvalitet i genanvendelsen og herunder sikring af, at bygningsaffald med indhold af farlige stoffer som f.eks. PCB udsorteres og behandles separat.
Samtidig er vurderingen, at initiativerne vil øge genanvendelsen og øge kvaliteten i genanvendelsen af udvalgte fraktioner, f.eks. beton og mursten.

Dette er en ganske kort gennemgang af nogle af indsatsområderne i Ressourcestrategien.
Ressourcestrategien kan i sin helhed læses her.
Ressourceplanen kan i sin helhed læses her.