Risikovurdering af virksomheder


Gladsaxe Kommune skal inden november 2015 foretage en risikovurdering af alle virksomheder, der får miljøtilsyn. Enkelte virksomheder (IED-virksomheder) skal vi risikovurdere senest 30. juni 2013. De godkendelsespligtige virksomheder skal risikovurderes inden udgangen af 2013. Risikovurderingen erstatter den tidligere praksis med kategorisering af virksomheder i kategori 1, 2 og 3.

Med udgangspunkt i risikovurderingen fastlægger vi, hvor ofte virksomheden skal have tilsyn (tilsynsfrekvensen).

Risikovurderingen laver vi på baggrund af eksisterende viden fra tidligere miljøtilsyn. Efter hvert tilsyn vurderer vi om ny viden giver anledning til en ændret risikoscore og tilsynsfrekvens.

Risikoscoren beregner vi ud fra sandsynligheden for, at der kan ske en forurening og alvoren af en mulig forurening. Derudover skal vi vurdere niveauet af systematik i virksomhedens miljøarbejde.

Parametre, som har betydning for scoren, er blandt andet:

  • Oplag og mængder af farlige stoffer

  • Udledning af farlige stoffer 

  • Afstanden til forureningsfølsomme områder, som eksempel boligområder eller indvinding af drikkevand

  • Lovoverholdelse

  • Miljøledelse

Relevante link:

Miljøstyrelsens tilsynsvejledning om risikovurdering