Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Energi og Miljø Plan for miljøtilsyn 2013-2016 Sådan undgår vi forurening
| |
Mål
Handlinger
Kort over erhvervsområder
Sådan undgår vi forurening
Kontakt

Miljøafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 59 29
miljo@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Sådan undgår vi forurening


Gladsaxe Kommune vurderer, at der er nogle væsentlige miljømæssige problemstillinger, som vi kan minimere blandt andet ved miljøtilsyn.

På miljøtilsynet og i sagsbehandlingen er vi som myndighed særligt opmærksomme på, at virksomhedernes indretning og drift ikke udgør en risiko for:

  • Jord- og grundvandsforurening

  • Driften af det kommunale kloaksystem og renseanlæg

  • Vandløb, søer og havet

  • Væsentlige lugt- og støjgener for omkringboende

  • Ressourcespild

Generel ryddelighed på udendørs arealer bidrager desuden til at mindske gener for naboer. Se placering af erhvervskvarterer på kort

Sådan beskytter vi jord og grundvand

Alt grundvand i Gladsaxe Kommune indvindes til drikkevand. På selve tilsynet kontrollerer vi, at farligt affald og kemikalier opbevares forsvarligt på en tæt belægning og under tag med mulighed for opsamling af eventuelt spild. Store tanke til benzin og olie bliver jævnligt kontrolleret for om de er tætte, så risiko for forurening af jord og drikkevand bliver minimal.

Sådan beskytter vi vandløb, søer og hav

Det er vigtigt, at virksomheders spildevand ikke indeholder stoffer, der kan skade det kommunale kloaksystem, driften af renseanlægget eller vandløb, søer og hav. For at sikre dette laver vi spildevandstilladelser til virksomheder med krav til drift og om prøvetagning af spildevand.

Sådan forebygger vi støj- og lugtgener

Støjende og lugtende aktiviteter skal ske for lukkede døre eller i dagtimerne af hensyn til naboer. Hvis vi får en henvendelse om støj- eller lugtgener, vurderer vi, om genen er så stor, at virksomheden må foretage ændringer for at kunne overholde reglerne.

Renere teknologi

Nogle af miljøproblemerne kan vi afhjælpe med renere teknologi (best available technology, BAT), herunder udfasning af farlige eller uønskede stoffer. Dette gælder blandt andet i forhold til optimering af ældre produktionsanlæg og indholdsstoffer i spildevand.

Ressourcer og affald

Gladsaxe Kommune fører tilsyn med, at virksomhederne kildesorterer det af deres erhvervsaffald, som kan brugers igen, herunder genanvendeligt PVC-affald, affald af genanvendeligt papir, pap, karton og papmaterialer og produkter heraf samt genanvendeligt emballageaffald af glas, plast, metal og træ.

Desuden kontrollerer vi om, virksomheder fortynder eller blander affald, med det formål at opfylde betingelserne for aflevering af affald til deponering.

Ressourcespild kan undgås ved korrekt sortering af affald, så mest muligt kan genanvendes og det er Gladsaxe Kommune, der kontrollerer, at virksomhederne anvender registrerede affaldstransportører og -indsamlere, så vi sikrer, at affald kommer til godkendte anlæg.

Godt naboskab

I Gladsaxe Erhvervskvarter er der i de senere år etableret kontorvirksomheder side om side med de eksisterende produktionsvirksomheder. Denne udvikling vil i de kommende år også ses andre steder i kommunen. I den forbindelse er det væsentligt for Gladsaxe Kommune, at støjgrænser overholdes, så der er mulighed for tæt og godt naboskab.

Relevante link:

Læs mere om Miljøafdelingens opgaver på gladsaxe.dk

 

 

 

 


Afkast fra produktion