Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Natur Plejeplaner Bagsværd Søpark 2014-2023 Baggrund
| |
Bagsværd Fort
Bagsværd Sø og Lyngby Sø
Bagsværd Søpark 2014-2023
Invasive arter
Beskyttet natur
Solitære træer og buske
Adgang og brug
Udsigt
Aldershvile Planteskole
Baggrund
Matrikelkort
Driftsanvisninger
Gyngemosen og Høje Gladsaxe Park
Radiomarken
Smør- og Fedtmosen 2016-2025
Kontakt

Vej- og Parkafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
vejpark@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Baggrund


Planer og love, som har betydning for plejeplanen for Bagsværd Søpark:

  • Naturplan 2010-2015 beskriver kommunens visioner for udvalgte grønne områder, f. eks. Bagsværd Søpark.

  • I Kommuneplan 2013 er Bagsværd Søpark både en del af naturbeskyttelsesområder og bevaringsværdige landskaber, hvor kommunen vil forbedre og skabe levesteder for vilde dyr og planter, og hhv. bevare landskabs- og kulturværdier.

  • Bagsværd Søpark er beliggende i landzone og omfattet af lokalplan 153, som fastlægger anvendelse af Bagsværd Søpark til fritidsformål og planteskoledrift. Her beskriver kommunen også betingelserne for planteskolens drift.   

  • Spildevandsplanen beskriver hvordan kommunen vil minimere risikoen for udledning af spildevand til vandområder og har til mål at adskille husspildevand og regnvand fra vejarealer.

  • Naturbeskyttelsesloven fastsætter bl.a. de beskyttede naturtyper i § 3 og  søbeskyttelseslinjen i § 16. I Bagsværd Søpark findes overdrev og mose som § 3 områder, idet ellesumpen og bredzonen er registreret som mose, og det lavtliggende græsareal er registreret som overdrev. Største dele af Bagsværd Søpark ligger indenfor søbeskyttelseslinjen. Både i § 3 og § 16 områder må tilstanden ikke ændres.

  • Ifølge lov om skove er den vestlige del af Bagsværd Søpark fredskov, som får lov til at ligge uden drift. 

Ejerforhold:

Bagsværd Søpark er fordelt på 24 matrikler, hvoraf de fleste er i offentligt eje. Undtagelser er matriklerne 10du, 10nx, 21ck og 21cm (Aldershvile Planteskole), som er i privat eje, og 7ma, 7pp, 7ly, 7pq, 7pr, 10hæ og 21cl (kloakledning og pumpestation), som er ejet af Nordvand A/S, kommunens forsyningsselskab. Se matrikelkort over Bagsværd Søpark.

Strategisk miljøvurdering:

Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer § 3 stk. 2 er en strategisk miljøvurdering af plejeplanen for Bagsværd Søpark ikke nødvendig, fordi planen omfatter kun et lille område og indeholder kun mindre ændringer.

Relevante links:

Vil du vide mere?

Se følgende dokumenter:

 Fredningskendelse Bagsvaerd Soepark.pdf (1 MB) fra 9.august 2007.

 Plejeplan for Bagsvaerd Soepark 2008-2012.pdf (5.2 MB).

 Godkendelse af plejeplanen 2008-2012.pdf (935.8 KB).

 Dispensation til udsaettelse af revison af Plejeplan for Bagsvaerd Soepark.pdf (208.1 KB).

 Ordensreglement Bagsvaerd Soepark.pdf (27.4 KB).