Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Natur Plejeplaner Bagsværd Søpark 2014-2023 Beskyttet natur Status 2013
| |
Bagsværd Fort
Bagsværd Sø og Lyngby Sø
Bagsværd Søpark 2014-2023
Invasive arter
Beskyttet natur
Status 2013
Solitære træer og buske
Adgang og brug
Udsigt
Aldershvile Planteskole
Baggrund
Driftsanvisninger
Gyngemosen og Høje Gladsaxe Park
Radiomarken
Smør- og Fedtmosen 2016-2025
Kontakt

Vej- og Parkafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
vejpark@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Status 2013


Ellesump

I ellesumpen kan man se nye skud af pil og karakteristiske træarter, som ask og rødel, samt en invandring af tagrør, efter rydnigner i 2008. Endvidere har invasive arter, som kæmpe-bjørneklo, kæmpe-balsamin og kæmpe-pileurt, dannet bestande i kanten af ellesumpen. Der findes også en del positive arter, som dusk-fredløs, kær-tidsel, almindelig mangeløv og gul iris. Ellesumpen er en sjælden og truet naturtype. En generel målsætning om et artsrigt og alsidigt plante- og dyreliv er ikke opfyldt, fordi den er truet af spredningen af de invasive arter, af udtørring og af indvandring af tagrør. For at sikre ellesumpen og dens karakteristiske planter og dyr, er der ved en rørunderføring skabt øget vandtilførsel til ellesumpen.  

Overdrev

Græsarealet nede ved søen blev udpeget som overdrev efter planteregistreringer i 2009. Området blev siden 2000 slået få gange årligt og det slåede materiale er blevet bortskaffet. I 2013 har kommunen etableret et vandhul i det nordvestlige hjørne af overdrevet, for at undgå oversvømmelser på stien og til gavn for fugle, padder, insekter og vandplanter.

Bredzone

I bredzonen er den typiske rørsump til stede, med tagrør og smalbladet dunhammer som dominerende arter. Udover det er grenet pindsvineknop og kalmus typiske arter i bredzonen. Enkelte store træer står i området, hvor langt de fleste er rødel, men også ahorn, ask, pil og hassel. På strækningen ligger to bådebroer, som giver adgang til søen. Udover det findes en del invasive arter i bredzonen.

Se en  Liste over positive arter i Bagsvaerd Soepark.pdf (17.1 KB)

  

 

Sti langs ellesumpen

Udsigt over bredzonen og det nye vandhul fra Bagsværdvej