Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Natur Plejeplaner Bagsværd Søpark 2014-2023 Driftsanvisninger Regelmæssig pleje
| |
Bagsværd Sø og Lyngby Sø
Bagsværd Fort
Bagsværd Søpark 2014-2023
Invasive arter
Beskyttet natur
Solitære træer og buske
Adgang og brug
Udsigt
Aldershvile Planteskole
Baggrund
Driftsanvisninger
Førstegangsindgreb
Regelmæssig pleje
Gyngemosen og Høje Gladsaxe Park
Radiomarken
Smør- og Fedtmosen 2016-2025
Kontakt

Vej- og Parkafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
vejpark@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Regelmæssig pleje

Invasive arter

 • Japansk og kæmpe-pileurt skal slås med 3-4 ugers mellemrum fra 1. april til 31.oktober. Det er meget vigtigt at det slåede materiale bliver bortskaffet fra området og håndteret som dagrenovation, da små stykker af planten eller roden kan danne nye skud.

 • Kæmpe-balsamin skal slås i juli måned før blomstring for at undgå frøsætning. Det slåede materiale skal bortskaffes for at undgå at planten regenererer ud fra slåede plantedele. Kæmpe-balsamin i bredzonen kan med fordel slås hyppiger for at undgå at den skærmer for udsigten.

 • Gyldenris skal slås én gang om året i starten af august.

 • Lige så snart kæmpe-bjørneklo bliver registrerede skal den bekæmpes, f. eks ved rodstikning.

Beskyttet natur og parkområder

 • Overdrev skal slås én gang om året omkring slutning af juni i 10 cm højde. Det slåede materiale skal opsamles og fjernes fra området. Det er vigtigt at anvende klippende eller skærende redskaber til høslættet, som ikke findeler materialet, for ikke at ødelægge plantefrø og smådyr, f.eks. er buskrydder eller fingerklipper egnede.

 • Det nye vandhul på overdrevet skal holdes frit for tilgroning med tagrør og dunhammer. Fjernelsen af planterne skal helst ske manuelt, for ikke at ødelægge den bløde bund og det fjernede materiale skal bortskaffes fra området.

 • Græsarealet ved Bagsværdvej skal plejes som en brugsplæne og holdes mellem 4- 8 cm højde i perioden fra 1. april til 31. oktober.

 • Den østlige trekant af ellesumpen skal plejes som overdrev, dvs. slås én gang om året.

 • Der må ikke lægges flis i hele Bagsværd Søpark.

 • Drænrør skal vedligeholdes og må ikke stoppe til.

 • Positive arter skal ikke fjernes fra området. For at sikre at dette, skal de markeres.  

 • Observationstræer skal holdes under nøje tilsyn og fjernes, når de vurderes at udgøre en sikkerhedsrisiko.

 • Det vurderes regelmæssigt om en selektiv udtynding af vedopvækst i ellesumpen skal fortages. Udtyndinger kan ske op til to gange i løbet af plejeperioden og skal både være med til at skabe gennemsigtighed i ellesumpen og fremme ellesumpens karakteristiske træer, som rødel, ask og birk.

Udsigt

 • Vedopvækst af bl.a. ahorn, birk og hassel i udsigtskilerne skal ryddes efter behov, men mindst hvert femte år.

 • Bredzonen skal holdes fri for invasive arter, som skærmer for udsigten, som kæmpe-balsamin og japansk og kæmpe-pileurt.