Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Natur Plejeplaner Smør- og Fedtmosen Mål
| |
Bagsværd Fort
Bagsværd Sø og Lyngby Sø
Bagsværd Søpark 2014-2023
Gyngemosen og Høje Gladsaxe Park
Radiomarken
Smør- og Fedtmosen 2016-2025
Kontakt

Vej- og Parkafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 52
vejpark@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Mål


Målene for plejeplanen er:

 • Bevare og eventuelt forbedre udsigter, herunder til vandet
 • Sikre og forbedre områdets værdi som ynglelokalitet og levested for dyrelivet
 • Fremme og bevare værdifulde naturtyper som skovbevoksede tørvemoser, rigkær, fattigkær,ferske enge, overdrev, græsningsarealer m.fl.
 • Opretholde den typiske, artsrige, lavtvoksende og lyskrævende vegetation i enge og overdrev
 • Bevare gamle træer og gamle levende hegn
 • Bevare landbrugsdriften som økologisk drift uden vedvarende braklægning
 • Fremme dyreliv og svampe ved at efterlade døde træer, der ikke er til fare eller væsentlig gene for brugerne af området
 • Sikre fiskefrie ynglelokaliteter til padder ved ikke at udsætte fisk i søer og åer
 • Vegetationen i området skal være spontan og indvandre af sig selv. Der bør ikke sås engblandinger m.v., som giver området et uautentisk præg
 • Bekæmpe invasive plantearter
 • Anlægge nye stier hvis muligt i grus eller flis. Ingen nye asfalterede veje eller stier. Allerede asfalterede veje og stier bevares.