Retningslinjer


De statslige vandplaner indeholder retningslinjer, der har bindende virkning overfor myndighedens fysiske planlægning og administration - også i relation til konkrete sager.

Retningslinjer findes under afsnit 1.4 i de enkelte vandplaner og er inddelt efter indsatsområder. Retningslinje 1-5 omhandler de generelle retningslinjer.

Retningslinjer for spildevand omhandler retningslinje 6-15 og omfatter:

 • spildevandsudledning
 • udledning af separat overfladevand
 • regnbetingede udledning
 • udledning af kølevand
 • håndtering af rent overfladevand
 • planlægning for spildevandsindsatsen

Retningslinjer for vandløb omhandler retningslinje 16-31 og omfatter:

 • temperatur og renhed
 • indvinding af overfladevand
 • vandløbsvedligeholdelse
 • etablering af faunapassage
 • vandløbsrestaurering og fysiske forbedringer
 • reduktion af okkerbelastning

Retnigslinjer for søer omhandler retningslinje 32-37 og omfatter:

 • vandkvalitet
 • afvanding
 • mindre søer, der ikke indgår specifikt i vandplanen
 • udpegede badeområder
 • indvinding af overfladevand

Retningslinjer for grundvand omhandler retningslinje 38-43 og omfatter:

 • indvinding af grundvand,
 • prioritering af grundvandsressourcen
 • særligt truende grundvandsaktiviteter
 • udpegning af områder mht. drikkevandsinteresser og indvindingsoplande samt nitratfølsomme områder.

Retningslinjer for miljøfarlige forurenende stoffer omhandler retningslinje 52-53 omfatter:

 • inddeling af vandområder i indsatskategorier
 • tilvejebringelse af viden
 • sikre, at tilladelser er tidssvarende i forhold til gældende regler  
 

Andre relevante link

Alle statens 23 vandplaner