Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Testfolder Vandhandleplan Om planen Klagevejledning
| |
Om planen
Indhold
Klagevejledning
Statens krav
Kommunens handlinger
Statens mål
Anden planlægning
Baggrund
Kort
Vejledning til kort
Kontakt

By- og Miljøforvaltningen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 00
bymiljo@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 
 

Klagevejledning


Klage over vandhandleplanens indhold og tilvejebringelse

Den endeligt vedtagne vandhandleplan kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, for så vidt angår handleplanens indhold til tilvejebringelse, i henhold til miljømålslovens § 53, stk. 1 nr. 3.

 

Klagsberettigede

Følgende er klageberettigede:

1. Miljøministeren.

2. Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

3. Offentlige myndigheder

4. Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen

5. Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.

6. landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

 

En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Naturteamet i Gladsaxe Kommune, Rådhus Allé 7, 2860 Søborg eller natur@gladsaxe.dk, som sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet sammen med det materiale, der er indgået i sagen. Klagen skal være Naturteamet i hænde senest 4 uger fra den dag dispensationen er offentliggjort, altså senest xx.xx 2013.

 

Vi kan oplyse, at det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en eventuel klage, at klager indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet, hvilket er på 500 kr.

Nævnet vil sende en opkrævning på gebyret til klager, når nævnet har modtaget klagen fra os. Natur- og Miljøklagenævnet vil ikke begynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Gebyret tilbagebetales, hvis man får helt eller delvis medhold i klagen.

En klage har ikke opsættende virkning, med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

 

Søgsmål

Afgørelsen kan desuden indbringes for domstolene i henhold til miljømålslovens § 58. Det skal ske inden 6 måneder fra den dag afgørelsen er offentliggjort altså senest xx. xx 2013.