Grundvand


Ingen krav til vandbalancen

Inden for Gladsaxe Kommunes geografiske område er der i planperioden 2012-2015 ikke krav til den kvantitative tilstand af grundvandsforekomsterne. Det vil sige, at der i første planperiode ikke skal ske en indsats overfor den menneskeskabte påvirkning af vandbalancen.

Krav til den kemiske tilstand som en del af indsatsplanerne

Den kvalitative tilstand dækker over grundvandsforekomsternes kemiske tilstand. Statens vandplaner redegør for, at grundvandets kvalitative tilstand varetages af de kommunale indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Indsatsplanerne er en del af baseline 2015. Baseline 2015 er den fremskrevne påvirkning i år 2015, når man inddrager effekten af planlagte ændrede aktiviteter, herunder effekten af allerede besluttede tiltag til reduktion af påvirkningen. Sådanne aktiviteter/tiltag kan for eksempel være Vandmiljøplan III, Miljømilliard-projekter, kommunale spildevandsplaner og indsatsplaner for grundvand.