Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Testfolder Vandhandleplan Statens mål
| |
Om planen
Statens krav
Kommunens handlinger
Statens mål
Vandløb
Søer
Grundvand
Anden planlægning
Baggrund
Kort
Vejledning til kort
Kontakt

By- og Miljøforvaltningen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 00
bymiljo@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 
 

Statens mål


EU's Vandrammedirektiv har som overordnet mål, at alt vand - både overfladevand og grundvand - skal have god tilstand i 2015. Dette mål er i statens vandplaner omsat til mål for de enkelte vandområder.

De generelle mål for vandets tilstand er omsat til mål for de enkelte forekomster af overfladevand og grundvand. Målene er sammenholdt med de enkelte vandforekomsters tilstand for at vurdere, om det er nødvendigt med en indsats for at leve op til EU's Vandrammedirektiv. I statens vandplaner vurderes mange vandforekomster ikke at kunne nå målene i 2015 og målopfyldelse er udskudt til senere planperioder på grund af tekniske, faglige eller naturlige årsager.

Under Vandløb, Søer og Grundvand er gengivet vandplanernes beskrivelse af vandområderne i Gladsaxe Kommune. Vandområdernes tilstand, miljømål, eventuel krav om indsats og begrundelse for udskydelse af miljømål er gengivet. En række vandområder i nabokommunerne påvirkes af aktiviteter i Gladsaxe Kommune og er derfor også beskrevet.

Under Baggrund findes en beskrivelse af de principper, staten har haft for udpegningen af vandområderne og de fastsatte miljømål. De enkelte vandområder kan ses under Kort

Kommunens vandhandleplan indeholder ikke en generel beskrivelse af kommunens indsats for forbedring af tilstanden i vandområderne, men kun de handlinger, som skal gennemføres efter vandplanerne. Kommunens øvrige indsats kan ses på gladsaxe.dk/natur og gladsaxe.dk/vand.

 

 

 


Kagsåparken


Andre relevante link

gladsaxe.dk/natur/naturområder i Gladsaxe

gladsaxe.dk/vand