Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Testfolder Vandhandleplan Statens mål Grundvand
| |
Om planen
Statens krav
Kommunens handlinger
Statens mål
Vandløb
Søer
Grundvand
Vandindvinding
Anden planlægning
Baggrund
Kort
Vejledning til kort
Kontakt

By- og Miljøforvaltningen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 00
bymiljo@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 
 

Grundvand


Gladsaxe Kommune er en del af otte grundvandsforekomster; tre terrænnære og fem regionale, se Kort. Både den kvantitative og den kvalitative tilstand af grundvandsforekomsterne i Gladsaxe Kommune er overvejende vurderet ringe i statens vandplan, og den samlede vurdering af alle grundvandsforekomsterne er ringe. Den ringe tilstand skyldes vandindvinding og forurening med blandt andet klorede opløsningsmidler og pesticider.

Miljømål er udskudt

Flere af de miljømål, der er opstillet i vandplanerne, er grundet tekniske, naturlige eller faglige årsager ikke mulige at realisere i første vandplanperiode. Blandt andet mangler der tilstrækkelig viden omkring indvindingens påvirkning af vandløb. Samtidig muliggør de naturlige forhold ikke en rettidig kemisk forbedring af vandforekomsterne i første planperiode, og miljømålet omkring grundvandsforekomsternes kemiske tilstand er udskudt. 

Der skal indhentes mere viden

Da flere miljømål er udskudt, fordi der mangler tilstrækkelig viden, ønsker Gladsaxe Kommune i samarbejde med Naturstyrelsen at indhente viden omkring vandbalancen. Det er blandt andet viden om:

  • Grundvandsstanden. For bedre at kunne vurdere vandindvindingens påvirkning af vandføringen i vandløb skal der via synkronpejlerunder opnås en bedre viden om grundvandsstanden og dens variationer.
  • Udpegning af indvindingsopland. Der forelægger på nuværende tidspunkt forskellige indvindingsoplande til samme kildeplads. I form af netværksdannelse med omkringliggende kommuner og vandforsyninger besluttes et fælles udpegningsgrundlag til indvindingsoplande. Formålet med dette er, at alle myndigheder og forsyninger anvender samme indvindingsoplande og dermed anvender et fælles administrationsgrundlag.
  • Det sekundære grundvandsmagasin. For at opnå en bedre viden omkring interaktionen mellem grundvand og vandløb er der behov for større viden om det sekundære grundvandsmagasin.