Vandindvinding


Påvirkning af vandbalancen fra vandindvinding

I nedenstående tabel er angivet, hvilke grundvandsforekomster der i vandplanerne vurderes overudnyttede. Tal med fed markerer de grundvandsforekomster, hvor den årlige indvindingsandel overstiger den udnyttelige grundvandsressource på 35 %. For de grundvandsforekomster, hvor indvindingsandelen overstiger 35 % skal der gøres en indsats for den kvantitative tilstand, dog ikke i vandplanperiode 2010-2015.

 

Type

Grundvandsforekomst

Id.nr.

Årlig

indvindingsandel af

grundvandsdannelsen

%

Årlig indvinding 2005*

1.000 m3

* Heraf tilladelse i

Gladsaxe Kommune

1.000 m3

regional 2.2.2.7 5 1.146

-

regional 2.2.2.12 62 32.579

750

regional 2.3.2.2 40 8.285

1.435

regional 2.3.2.4 6 1.291

-

regional

2.4.2.1

70

35.690

900

Det fremgår for hvilke grundvandsforekomster der skal gøres en indsats for at opnå målopfyldelse. Samtidig remgår andelen af indvindingen fra de enkelte grundvandsforekomster, som sker i Gladsaxe Kommune. Se områdebeskrivelse, beliggenhed og afgrænsning under Kort.

I første planperiode udløber vandindvindingstilladelser til Søborg Vandværk og Københavns Kildeplads XIII og XIV. Valg af virkemiddel for en given indsats beskrives i 30-årige vandindvindingstilladelser. Gladsaxe Kommune skal meddele nye vandindvindingstilladelser i planperioden 2012-2015, hvor indsatserne for alle de påvirkede vandområder er udskudt. Kommunen skal derfor tage stilling til, hvordan eventuelle kommende indsatser i senere planperioder kan indarbejdes i vandindvindingstilladelserne.

Idet den påvirkning som indvinding af grundvand har på vandføringen i vandløb er medtaget under undtagelsesbestemmelserne og målopfyldelse med hensyn til medianminimumsvandføringen er tidsmæssig udskudt, vil et krav til en indsats indskrevet i en indvindingstilladelse være tilsvarende tidsmæssigt udskudt.

Undladelseszone for virkemidlet flytning og/eller reduktion af vandindvinding

Der er de i statslige vandplaner udpeget et indre storbyområde, hvor der ikke skal flyttes eller reduceres vandindvinding, blandt andet fordi det er forbundet med risiko for opstuvning af vand i kældre i de tætbebyggede områder. Dette område benævnes undladelseszone for virkemidlet flytning og/eller reduktion af vandindvinding og Gladsaxe Kommune ligger inden for dette område. Undtagelsesområdet kan ses på Kort.

Gladsaxe Kommunes placering inden for undladelseszonen betyder, at for at opnå målopfyldelse for vandløbene og grundvandsforekomsterne skal der anvendes andre virkemidler end flytning og/eller reduktion af vandindvinding. I vandplanernes Virkemiddelkatalog nævnes udledning af renset spildevand i vandløb og udpumpning af grundvand til overfladevandforekomster (kompensationsudpumpning) som alternative virkemidler til flytning af kildepladser.

I vandplanerne er der for den aktuelle vandføring og kravværdier til vandløbene ikke medtaget afværgeudpumpning. I Gladsaxe Kommune foretager både Nordvand og Region Hovedstaden afværgeudpumpning til Bagsværd Sø og Nordkanalen. Den eksisterende udpumpning fra afværgeanlæg skal dermed medtages i beregningerne af den nødvendige mængde af kompensationsudpumpning.

 

Andre relevante link

Virkemiddelkatalog