Søer


Bagsværd Sø

Bagsværd Sø er målsat til god økologisk tilstand, men er i dag registreret til moderat tilstand. Der er for Bagsværd Sø gennemført en indsats over for den eksterne belastning, men på grund af intern belastning i søerne er det uvist, hvor stor grad af målopfyldelse der opnås inden udgangen af 2015. Målopfyldelse vurderes derfor at være delvis. Bagsværd Sø er beliggende i vandopland Øresund, se Kort.

I Bagsværd Sø er der i 2008 blandt andet målt tungmetaller i sedimentet. Der er forhøjet indhold af tungmetallerne kobber, kviksølv, bly og zink i sedimentet. Der er også fundet en række organiske, miljøfarlige forurenende stoffer i sedimentet i Bagsværd Sø i 2008. Det er 13 PAH stoffer, en blødgører (DEAH) og stoffer i butyltin gruppen. Der er ikke fastsat miljøkvalitetskrav til indholdet af stofferne i sedimentet, men indholdet kan have en potentielt skadelig effekt på søens generelle økologiske tilstand.

Der er ingen krav til indsats i perioden frem til 2015. For at nå målopfyldelse vurderes der på baggrund af data for perioden 2003 - 2005 at være behov for indsats for den interne belastning med næringsstoffer. De kan reduceres for eksempel ved kemisk binding af fosfor i sedimentet. Der er dog ikke grundlag for at gennemføre sørestaurering i denne planperiode. Begrundelsen for udskydelse af målopfyldelsen er "naturlige årsager". Bagsværd Sø er desuden angivet med behov for stofbestemt indsats for miljøfremmede stoffer.

Lyngby Sø

Lyngby Sø er målsat til god økologisk tilstand, men har i dag dårlig tilstand.  For Lyngby Sø er der gennemført indsats over for den eksterne belastning, men på grund af intern belastning i Bagsværd og Lyngby sø er det uvist, hvor stor grad af målopfyldelse der opnås inden udgangen af 2015. Målopfyldelse vurderes derfor at være delvis. Lyngby Sø er beliggende i vandopland Øresund, se Kort. Lyngby Sø forventes forbedret som følge af gennemførelse af Miljømilliard projektet inden 2015.

Der er ingen krav til indsats i vandplanperiode 2010-2015. For at nå målopfyldelse vurderes der på baggrund af data for perioden 2003 - 2005 at være behov for indsats for den interne belastning med næringsstoffer. De kan reduceres for eksempel ved kemisk binding af fosfor i sedimentet. Der er dog ikke grundlag for at gennemføre sørestaurering i denne planperiode. Begrundelsen for udskydelse af målopfyldelsen er "naturlige årsager".

Nydam  

Nydam er målsat til god økologisk tilstand, men er i dag registreret til moderat tilstand. Målopfyldelse vurderes at være delvis. Nydam er beliggende i vandopland Øresund, se Kort.

For Nydam er der gennemført restaurering af søen, men effekten er endnu ikke vurderet. Søerne skal desuden have en god kemisk tilstand i forhold til en række prioriterede kemiske stoffer.

Der er ingen krav til indsats i perioden frem til 2015. For at nå målopfyldelse vurderes der på baggrund af data for perioden 2003 – 2005 at være behov for indsats for den interne belastning med næringsstoffer. De kan reduceres for eksempel ved kemisk binding af fosfor i sedimentet. Der er dog ikke grundlag for at gennemføre sørestaurering i denne planperiode. Begrundelsen for udskydelse af målopfyldelsen er "tekniske årsager".

Smørmosen  

I Smørmosen ligger der flere mindre søer, som er målsat til god økologisk tilstand, se Kort. I Regionplan 2005 var den største af søerne, som er beliggende i Herlev Kommune, målsat med skærpet mål og som særligt naturvidenskabeligt interesseområde. Denne sø er af Naturstyrelsen vurderet til at overholde det fastsatte miljømål. Kommunen vil gennem vandplanens retningslinjer sikre, at søernes tilstand ikke forringes.  

Utterslev Mose  

Den sydlige del af kommunen er opland til Utterslev Mose, der ligger i Københavns Kommune, se Kort. Denne er målsat til god økologisk tilstand, men er registreret til dårlig tilstand. Der forventes ikke forbedring inden 2015. Krav til Utterslev Mose er også udsat til næste planperiode med begrundelsen "uforholdsmæssigt store omkostninger". For at opfylde målet skal den eksterne fosforbelastning til Utterslev Mose reduceres med 237 kg årligt, hvilket ikke er muligt med de allerede vedtagne, omkostningseffektive virkemidler i vandplanen. For at opnå fuld målopfyldelse vurderes det desuden at være nødvendigt at udføre sørestaurering. Utterslev Mose er desuden under observation for miljøfremmede stoffer.  

Øvrige søer  

I Gladsaxe Kommune er desuden en række mindre søer, som ikke er specifikt målsat i vandplanerne. Disse søer skal opfylde målet om god økologisk tilstand. De reguleres dog ikke gennem vandplanerne, men gennem sektorlovgivningen (Naturbeskyttelsesloven, Miljøbeskyttelsesloven, Vandløbsloven med videre). Målet om god økologisk tilstand gælder ikke for søer optaget i spildevandsplanen som regnvandsbassiner.