Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Indsats grundvand Baggrundsviden Arealanvendelse i Gladsaxe
| |
Mål
Indsatsplanens områder
Indsatser
Om grundvandsressourcen
Om indsatsplanen
Baggrundsviden
Arealanvendelse i Gladsaxe
Indvinding af grundvand i Gladsaxe
Geologi og grundvandsstrømning i Gladsaxe
Forureningstrusler i Gladsaxe
Søborg Vandværk
Bagsværd Vandværk
Kildeplads XIII og XIV
Ordforklaring
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Arealanvendelse i Gladsaxe


Gladsaxe Kommune er en bykommune, hvor en stor del af arealet er anvendt til bebyggelse, erhverv og infrastruktur. Der har i gennem tiden være en del industri, mindre værksteder, renserier, o. lign, hvis aktiviteter erfaringsmæssigt kan have medført forurening af jord og/eller grundvand. Grundvand dannes ved at regnvand infiltrerer fra jordoverfladen og løber gennem de øvre jordlag ned til grundvandsspejlet. Arealanvendelsen har stor betydning for grundvandsdannelsen, da vandet kun vil infiltrere fra ikke befæstede arealer så som naturområder, haver, grøfter, marker, parker og andre grønne områder.  Regnvand fra befæstede arealer afledes traditionelt til kloak og vil derfor ikke infiltrere til grundvandet. På sin vej vil regnvandet opsamle naturlige stoffer og eventuel forurening i jorden og transportere det ned til grundvandet. Arealanvendelsen har altså stor betydning for både mængden af grundvand, der dannes i et område, og grundvandets kvalitet.

Gladsaxe Kommunen har følgende karakteristika:

  • Kommunen er en bykommune og grænser op til København, Herlev, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Furesø kommuner.

  • Kommunen er en forstadskommune til København, og gennemløbes af store vejanlæg som Hillerødmotorvejen, Ring 3 og Motorring 3.

  • En stor del af kommunen er boligområder med havearealer, hvor regnvands-infiltration til grundvandet er mulig. I den vestlige del af kommunen findes desuden nogle store kolonihaveforeninger.

  • Der er tre store sammenhængende industriområder i kommunen. Her ligger der en del forurenede grunde fra tidligere industri. Desuden har der gennem tiden ligget en del mindre værksteder, renserier, og lignende spredt over kommunen, hvis grunde i dag viser sig at være forurenet i større eller mindre grad.

  • Kommunen har fire naturområder ved Bagsværd Sø, Hareskoven, Smør- og fedtmosen samt Gyngemosen. Derudover er der en række parker og andre rekreative områder.

  • Der findes ikke ekstensivt dyrkede landbrugsarealer i kommunen.

  

På kortet ses arealanvendelse i Gladsaxe Kommune.