Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Indsats grundvand Baggrundsviden Bagsværd Vandværk
| |
Mål
Indsatsplanens områder
Indsatser
Om grundvandsressourcen
Om indsatsplanen
Baggrundsviden
Arealanvendelse i Gladsaxe
Indvinding af grundvand i Gladsaxe
Geologi og grundvandsstrømning i Gladsaxe
Forureningstrusler i Gladsaxe
Søborg Vandværk
Bagsværd Vandværk
Forureningstrusler
Hydrogeologisk forståelsesmodel
Kildeplads XIII og XIV
Ordforklaring
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Bagsværd Vandværk


Bagsværd Vandværk blev opført i 1921 og ligger på Bindeleddet i Bagsværd. Vandværket er ejet af Nordvand  A/S og de startede i 2013 med at rive det gamle vandværk ned og genopføre et nyt. Det nye vandværk forventes færdig i 2015 og omfatter nye indvindingsboringer, ny vandværksbygning og nyt vandbehandlingsanlæg. De nye indvindingsboringer indvinder alle fra kalkmagasinet og er placeret i umiddelbar nærhed af de gamle boringer. Bagsværd Vandværk har en indvindingstilladelse på 1,22 mio kubikmeter grundvand om året fra 5 aktive boringer, der ligger lidt spredt i Bagsværd.

Nordvand har i de seneste mange år afværgepumpet på tre af boringer tilknyttet Bagsværd Vandværk, for at friholde de øvrige indvindingsboringer for forurening. I forbindelse med renoveringen af kildepladsen og vandværket har Nordvand fået tilladelse til at anvende avanceret vandrensning med aktiv kulfilter, så indvindingsboringerne igen kan udnyttes til drikkevandsproduktion. Foreløbig er der givet tilladelse til kulfilterrensning til og med 2016.

Bagsværd Vandværks opland er fordelt på naturområder og bymæssig bebyggelse med etageboligbyggerier, store villaområder, Bagsværd bymidte og Bagsværd Erhvervskvarter. Kortet til højre viser indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland til Bagsværd Vandværk. Det vand der siver ned i jorden fra terræn indenfor det grundvandsdannende opland, vil på et tidspunkt ende i vandværkets indvindingsboringer, mens indvindingsoplandet er det areal der trækkes vand fra i grundvandsmagasinet. Den nordlige del af indvindingsoplandet strækker sig ind i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Region Hovedstaden driver to afværgeanlæg i oplandet til Bagsværd Vandværk, hvor vand forurenet med klorerede opløsningsmidler oppumpes og reinfiltreres efter rensning. Disse ligger i Bagsværd Erhvervskvarter (Grusgraven) og på Bagsværd Hovedgade 79, og de indvinder fra det øvre regionale grundvandsmagasin i Sand 2. Nordvand vil også fortsat afværge på den sydligste af de gamle indvindingsboringer til Bagsværd Vandværk, som er mest forurenet. Oplandet til Regionens afværgeboringer i ’Grusgraven’ og Nordvands hidtidige afværgeboring på kildepladsen er også vist på kortet til højre.

Ved at følge disse links kan du læse mere om arealanvendelse og vandindvinding i Gladsaxe generelt.

  

Skitseforslag til nyt Bagsværd Vandværk

Skitseforslag til nyt Bagsværd Vandværk

 Oplande Bagsværd Vandværk

Grundvandsdannende opland til Bagsværd Vandværk og Grusgraven afværge. Moniteringsboringen og to af Bagsværd Vandværks afværgeboringer vil overgå til drikkevandsproduktion, når det nye vandværk står færdig.  Kilde: Naturstyrelsen, Redegørelse for 2bc Mølleåen - Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2012. (Tryk på figuren for at se den i en større version)