Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Indsats grundvand Baggrundsviden Bagsværd Vandværk Forureningstrusler
| |
Mål
Indsatsplanens områder
Indsatser
Om grundvandsressourcen
Om indsatsplanen
Baggrundsviden
Arealanvendelse i Gladsaxe
Indvinding af grundvand i Gladsaxe
Geologi og grundvandsstrømning i Gladsaxe
Forureningstrusler i Gladsaxe
Søborg Vandværk
Bagsværd Vandværk
Forureningstrusler
Hydrogeologisk forståelsesmodel
Kildeplads XIII og XIV
Ordforklaring
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Forureningstrusler

Der ligger mange kendte punktkildeforureninger i oplandet til Bagsværd Vandværk. Dem kan du se på kortet i bunden af siden.

Oplandet belastes især af punktkildeforureninger med klorerede opløsningsmidler, benzen og MTBE. Disse forureninger er primært lokaliseret i Bagsværd Erhvervskvarter, ved ’Grusgraven’, og i Bagsværd centrum. Derudover er der fundet BAM i grundvandet i koncentrationer over grænseværdien for drikkevand.

På trods af Regionens afværgeboringer i ’Grusgraven’ og på Bagsværd Hovedgade 79, er der et relativt stort forureningspres på vandindvindingen ved Bagsværd Vandværk. Der er fundet både klorerede opløsningsmidler og BAM over grænseværdien for drikkevand i flere af indvindingsboringerne. Især forureningen med klorerede opløsningsmidler er så alvorlig, at det ikke har været muligt at bruge flere af indvindingsboringerne til drikkevandsproduktion de seneste år. Kilderne til forureningen med de klorerede stoffer ved Bagsværd Vandværk er uafklaret, men det kommer sandsynligvis fra området ’Grusgraven’, hvor der tidligere har været meget industri samt grusgrave, hvori der kan være dumpet farligt affald under opfyldning.  BAM forureningen er en diffus forurening, som formegentlig stammer fra brug af sprøjtemidler i villahaver, langs vejrabatter, m.v. frem til i slutningen af 1990’erne, hvor stoffet blev forbudt. På grund af forureningens diffuse karakter er det svært at sætte ind over for den. Samtidig kendes forureningens omfang ikke, og det er derfor uvist om BAM forureningen har toppet, og hvor længe den vil udgøre en trussel.

Oplandet til Bagsværd Vandværk ligger i område med særlig drikkevandsinteresse, OSD, og opsporing og kortlægning af forureninger har derfor stor prioritet. Region Hovedstaden er færdig med V1 kortlægning i dette område, men forureningernes omfang er endnu ikke velundersøgt.

Grundvandsressourcen i oplandet til Bagsværd Vandværk vil også fremadrettet være belastet af punktkildeforureninger, og drikkevandsproduktion på Bagsværd Vandværk vil formegentlig være afhængig af avanceret vandbehandling ud over perioden for den gældende tilladelse, som løber til 31. december 2016.

Du kan læse mere generelt om forureningsstoffer og forureningskortlægning under Forureningstrusler i Gladsaxe.

Kortlagte forureninger i Bagsværd Vandværks opland

Kortlagte forureninger i Bagsværd Vandværks opland.  Kilde: Naturstyrelsen, Redegørelse for 2bc Mølleåen - Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2012.