Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Indsats grundvand Baggrundsviden Bagsværd Vandværk Hydrogeologisk forståelsesmodel
| |
Mål
Indsatsplanens områder
Indsatser
Om grundvandsressourcen
Om indsatsplanen
Baggrundsviden
Arealanvendelse i Gladsaxe
Indvinding af grundvand i Gladsaxe
Geologi og grundvandsstrømning i Gladsaxe
Forureningstrusler i Gladsaxe
Søborg Vandværk
Bagsværd Vandværk
Forureningstrusler
Hydrogeologisk forståelsesmodel
Kildeplads XIII og XIV
Ordforklaring
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Hydrogeologisk forståelsesmodel

Nedenstående figur viser en hydrogeologisk forståelsesmodel af oplandet til Bagsværd Vandværk, hvor samspillet mellem geologi, hydrologi, vandkemi og punktkilder er illustreret på et geologisk tværsnit.

I den nordlige del at oplandet til Bagsværd Vandværk er grundvandsressourcen i kalken generelt godt beskyttet af et tykt dæklag af moræneler på over 15 m. I den sydlige del af oplandet er lerlagstykkelsen over Sand 2 og mellem Sand 2 og kalken dog relativt ringe, og grundvandsressourcen er derfor meget sårbar i dette område. Der er flere huller i dæklaget og der er hydraulisk kontakt mellem Sand 2 og Kalken. Forureningen med BAM i dette område kan hænge sammen med at grundvandsressourcen her er mere sårbar en andre steder.

Den hydrogeologiske forståelsesmodel viser hvordan sammenfaldet mellem den store sårbarhed og placeringen af tidligere tiders industri i Bagsværd Erhvervskvarter ved ’Grusgraven’ gør, at grundvandsressourcen i dag er massivt forurenet i dette område. Forureningerne med klorerede opløsningsmidler er trængt ned gennem det tynde lerdæklag, ned i Sand 2 og videre ned i det primære magasin i kalken, hvor det bliver transporteret til indvindingsboringerne ved Bagsværd Vandværk. Forståelsesmodellen antyder at Regionens afværgeboringer i Grusgraven ikke fanger hele forureningen fra Grusgraven området, men at noget slipper forbi til afværgeboringen og indvindingen ved Bagsværd Vandværk.

Forståelsesmodellen illustrerer også den usikkerhed, der er med en diffus forurening som BAM. Man ved ikke, hvorhenne og hvor meget af pesticidet der er brugt. Det er derfor svært at vurdere, hvordan udviklingen i BAM forureningen vil blive, og man kan ikke sætte ind med en effektiv afværge mod forureningen.

Du kan læse mere generelt om geologi, lerdæklag og grundvandets strømning under Geologi og grundvandsstrømning i Gladsaxe.

Hydrogeologisk forståelsesmodel for oplandet til Bagsværd Vandværk

Hydrogeologisk forståelsesmodel for oplandet til Bagsværd Vandværk.  Kilde: Naturstyrelsen, Redegørelse for 2bc Mølleåen - Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2012.