Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Indsats grundvand Baggrundsviden Forureningstrusler i Gladsaxe Klorerede opløsningsmidler
| |
Mål
Indsatsplanens områder
Indsatser
Om grundvandsressourcen
Om indsatsplanen
Baggrundsviden
Arealanvendelse i Gladsaxe
Indvinding af grundvand i Gladsaxe
Geologi og grundvandsstrømning i Gladsaxe
Forureningstrusler i Gladsaxe
Klorerede opløsningsmidler
BAM
Øvrige stoffer
Opsporing og kortlægning af forureninger
Søborg Vandværk
Bagsværd Vandværk
Kildeplads XIII og XIV
Ordforklaring
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Klorerede opløsningsmidler


Forurening med klorerede opløsningsmidler er overordnet set den største trussel mod grundvandsressourcen i Gladsaxe Kommune. Klorerede opløsningsmidler er også den stofgruppe, der giver størst problemer på kommunens kildepladser, og grunden til at indvindingsboringer er blevet lukket ved Bagsværd Vandværk og Kildeplads XIII.

Klorerede opløsningsmidler er en række stoffer, der primært er blevet brugt som affedtningsmiddel i industrien og som rensemiddel på renserier. Stofferne anvendes stadig i dag, men slet ikke i lige så stort omfang som i 70erne. Forureningerne forekommer oftest som punktkilder i industriområderne og på renserigrunde, og på grund af stoffernes fysisk-kemiske egenskaber ses ofte udbredt grundvandsforurening i forbindelse hermed.

Stofferne har følgende karakteristika: 

  • Der er primært tale om stofferne Triklorethylen (TCE), Tetrachlorethylen (PCE) og 1,1,1-Trichlorethan (TCA) samt nedbrydningsprodukterne Diklorethylener (DCE) og vinylklorid (VC).

  • De klorerede opløsningsmidler er relativt opløselige i vand og tilbageholdes kun i mindre grad ved sorption i jorden (en proces hvor forureningsstoffer binder sig til jordpartiklerne). Stofferne vil derfor spredes i en stor forureningsfane med grundvandet. 

  • En del klorerede opløsningsmidler er tungere end vand og kan derfor i fri fase hurtigt trænge dybt ned i grundvandsmagasinet.

  • De klorerede opløsningsmidler er svært nedbrydelige under normale forhold i jord og grundvand.

Samlet set vil et spild eller anden forurening med klorerede opløsningsmidler let nå grundvandet og med dette spredes over store afstande. Dette gør forureningen svær at oprense, og eventuelle drikkevandsindvindinger kan blive påvirket over en lang årrække.

På grund af stoffernes karakteristika og deres udbredte brug igennem tiden har der været særligt fokus på klorerede opløsningsmidler i den forureningskortlægning, der har fundet sted i kommunen. Mange jordforureninger med klorerede opløsningsmidler er kortlagte og hotspots er oprenset, men grundvandet er allerede forurenet mange steder og flere kilder til grundvandsforureningerne er stadig ikke fundet.

Det vurderes, at klorerede opløsningsmidler vil give problemer for grundvandet og drikkevandsindvindingen i Gladsaxe i lang tid fremover. Alle igangværende afværgeoppumpninger i Gladsaxe Kommune afværger primært for klorerede opløsningsmidler, og der fjernes store mængder klorerede stoffer årligt. Afværgeoppumpningerne er helt nødvendige for drikkevandsindvindingen i Gladsaxe både nu og i fremtiden.