Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Indsats grundvand Baggrundsviden Forureningstrusler i Gladsaxe Øvrige stoffer
| |
Mål
Indsatsplanens områder
Indsatser
Om grundvandsressourcen
Om indsatsplanen
Baggrundsviden
Arealanvendelse i Gladsaxe
Indvinding af grundvand i Gladsaxe
Geologi og grundvandsstrømning i Gladsaxe
Forureningstrusler i Gladsaxe
Klorerede opløsningsmidler
BAM
Øvrige stoffer
Opsporing og kortlægning af forureninger
Søborg Vandværk
Bagsværd Vandværk
Kildeplads XIII og XIV
Ordforklaring
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Øvrige stoffer


Det er overordnet set klorerede opløsningsmidler og BAM, der udgør de største forureningstrusler mod drikkevandsindvindingen i Gladsaxe Kommune. Der er dog en række andre stoffer, som også kan udgøre en trussel lokalt mod nogle af kildepladserne:

BTEX'er

 • BTEX står for forbindelserne benzen, toluen, ethylbenzen og xylen. Disse stoffer er alle bestanddele i benzin.

 • På grund af sorption, afdampning, fortynding samt kemisk og biologisk nedbrydning er stofferne dog som regel kun et problem tæt på kilden.

 • Der er gjort fund af stofferne i indvindingsboringerne til Søborg Vandværk og Bagsværd Vandværk. Koncentrationerne er dog langt under grænseværdien for drikkevand.

 • Der er mange punktkilder med BTEX i oplandet til alle kildepladserne, og afværgen på Søborg Hovedgade 31 er med til at friholde indvindingen på Søborg Vandværk fra BTEX forurening.

MTBE

 • MTBE er et tilsætningsstof i benzin. Stoffet forhøjer oktantallet og iltindholdet i benzinen.

 • MTBE har været anvendt siden 80erne og er i dag næsten udfaset i Danmark.

 • Stoffet er letopløseligt i vand, og spredes derfor hurtigt i grundvandsmagasinet, hvor det er svært nedbrydeligt.

 • Der er registreret fund af MTBE ved Kildeplads XIII samt Bagsværd Vandværk. De registrerede koncentrationer er meget små og langt under grænseværdien for drikkevand. 

 • Der er registreret flere højrisiko punktkilder med MTBE i oplandet til Søborg Vandværk, Bagsværd Vandværk og Kildeplads XIII.

Klorid

 • Grundvandet i Gladsaxe Kommune har flere steder et kloridindhold over det naturlige baggrundsniveau. Kloridkoncentrationen i det oppumpede drikkevand ligger dog stadig et godt stykke under grænseværdien.

 • Klorid i grundvand har flere både naturlige og menneskeskabte kilder.

 • Klorid fra vejsaltning er en kilde, der er stor fokus på i øjeblikket, på grund af en øget interesse for LAR og nedsivning af vand fra veje, p-pladser, mv. Risikoen overfor grundvandet ved øget nedsivning af vejvand er stadig til diskussion, og Gladsaxe Kommune forsøger at være med i front i udviklingsprojekter og med erfaringsopsamling.

Pesticider

 • I tilknytning til punktkilderne ved Bagsværd afværge og i industrikvarterne er der gjort enkelte fund af andre pesticider og nedbrydningsprodukter end BAM. I indvindingen ved Kildeplads XIII er der spor af pesticiderne Dichlorprop og Mechlorprop. Koncentrationerne er dog langt under grænseværdien.

 • Brugen af nogle af pesticiderne er i dag forbudt, mens andre stadig er lovlige.

 • Gladsaxe Kommune anvender ikke pesticider på offentlige arealer.

 • Gladsaxe Kommune har ingen landbrugsarealer.

 • Omfanget af pesticidforbrug på private arealer er ikke kendt.

 • De moderne pesticider udgør generelt en mindre forureningstrussel end BAM, men stofferne kan stadig forurene grundvandet.

 • Phenoxysyrerne (bla.a. mechlorprop go dichlorprop) kan udgøre et problem. De er forbudt til anvendelse i landbruget men anvendes stadig i plænerens til græsplæner, sportsanlæg og golfbaner.