Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Indsats grundvand Baggrundsviden Forureningstrusler i Gladsaxe Opsporing og kortlægning af forureninger
| |
Mål
Indsatsplanens områder
Indsatser
Om grundvandsressourcen
Om indsatsplanen
Baggrundsviden
Arealanvendelse i Gladsaxe
Indvinding af grundvand i Gladsaxe
Geologi og grundvandsstrømning i Gladsaxe
Forureningstrusler i Gladsaxe
Klorerede opløsningsmidler
BAM
Øvrige stoffer
Opsporing og kortlægning af forureninger
Søborg Vandværk
Bagsværd Vandværk
Kildeplads XIII og XIV
Ordforklaring
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Opsporing og kortlægning af forureninger


Nogle af de stoffer, der giver problemer i grundvandet i dag, var meget anvendt før i tiden, men er blevet forbudte, fordi man har fundet ud af, at de er skadelige for mennesker eller miljø. Der er i dag stor kontrol med brugen af miljøfremmede stoffer og opmærksomhed på korrekt brug, håndtering, opbevaring og bortskaffelse af dem. Miljølovgivningen indeholder også i dag mulighed for at påbyde forurenere at undersøge og oprense forureninger, der er sket enten ved uheld eller gennem ukorrekt omgang med miljøfremmede stoffer. Desværre har det ikke altid været sådan, og i gennem tiden er der sket mange forureninger, som har haft tid og mulighed for at sprede sig ned i jord og grundvand. På nogle af de gamle forureninger kender man ikke de ansvarlige forurenere, og oftest er det ikke lovmæssigt muligt at tvinge forurenerne til at undersøge og oprense forureningen. I Gladsaxe Kommune, hvor der har været rigtig meget industri i gennem tiden, ligger der derfor mange kritiske kendte og ukendte jord- og grundvandsforureninger, som ingen har ansvar for. Det er derfor regionernes opgave at opspore, kortlægge, undersøge og eventuelt oprense sådanne forureninger, men midlerne og tiden er begrænset, og der må prioriteres i indsatsen.

Det gamle Københavns Amt, Region Hovedstaden og Gladsaxe Kommune har gjort meget for at opspore punktkildeforureninger i Gladsaxe Kommune. Opsporing af punktkilder er vigtig, for opdager man først en grundvandsforurening i forbindelse med kontrol på vandværket, er det oftest for sent at gøre noget ved forureningen, og de forurenede boringer må lukkes. Aktiv opsporing af forureninger muliggør overvågning af forureningen og indgriben, inden den bliver kritisk for indvindingen af drikkevand. Som en konsekvens af det store opsporingsarbejde samt kommunens historiske baggrund med megen industri, har vi i dag kendskab til et stort antal jord- og grundvandsforureninger i Gladsaxe Kommune. På kortet nedenfor ses de kortlagte grunde i Gladsaxe på tidspunktet for udarbejdelse af denne plan. Arbejdet med at opspore og kortlægge forureninger i Gladsaxe Kommune er ikke færdig endnu, så det fulde risikobillede af punktkildeforureningernes trussel mod grundvandsressourcen og drikkevandsindvindingen er ikke kendt.Kortlagte grunde i Gladsaxe Kommune. Udtræk fra Miljøportalen, december 2013.


I arbejdet med at opspore og kortlægge forurenede grunde kortlægges grundene på to niveauer:

  • Et areal kortlægges på vidensniveau V1, hvis der er viden om, at der har været aktiviteter, der erfaringsmæssigt kan have givet anledning til jordforurening på arealet. For eksempel ved man af erfaring, at mange gamle renserigrunde kan være forurenet med klorerede opløsningsmidler. Hvis et areal er kortlagt på niveau V1, er det er altså ikke sikkert, at der er en forurening.

  • Et areal kortlægges på vidensniveau V2, hvis der er dokumentation for, at der er jordforurening på arealet, som kan have skadelig virkning på mennesker eller miljø. En jordforurening vil ikke altid udgøre en trussel mod vores grundvand.

Det er Region Hovedstaden, som står for arbejdet med at kortlægge grunde og prioritere til videre undersøgelse og evt. oprensning. Grunde med mistanke om eller fund af forurening med klorerede opløsningsmidler, og grunde beliggende indenfor område med særlig drikkevandsinteresse (OSD) prioriteres højst. I Gladsaxe Kommune er Region Hovedstaden færdig med V1 kortlægning for grunde med mistanke om mulig forurening af klorerede opløsningsmidler i OSD området. Regionen er i gang med V1 kortlægning i OD, samt yderligere undersøgelser og V2 kortlægning i hele Gladsaxe, men de er ikke færdige.