Baggrundsviden


Under baggrundsviden kan du læse om:

Disse afnit bygger primært på Gladsaxe Kommunes egne data, viden og vurderinger.

Du kan også læse generelt om:

  • Geologi og grundvandsstrømning i Gladsaxe. Inklusive beskrivelse af, hvordan geologi spiller sammen med indvindingen af vand, den naturlige grundvandskvalitet og beskyttelse af grundvandsressourcen.

  • Forureningstrusler i Gladsaxe. Inklusive beskrivelse af forureningsstoffer og deres egenskaber, samt arbejdet med at opspore og kortlægge forureninger.

Disse afsnit tager udgangspunkt i den kortlægning af geologi og forureningstrusler, som er beskrevet i Naturstyrelsens rapport "Redegørelse for 2bc Mølleåen - Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2012", og er suppleret med Gladsaxe Kommunes egen viden, erfaringer og forklaringer.  

Eller du kan læse mere specifikt om vandværkerne/kildepladserne, og de forhold og problemstillinger der relaterer sig til indvindingen af drikkevand i deres respektive oplande:

Disse afsnit er primært et resumé af Naturstyrelsens grundvandskortlægning indenfor de enkelte indvindingsoplande.

Naturstyrelsens grundvandskortlægning er præsenteret i rapporten "Redegørelse for 2bc Mølleåen - Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2012", og interesserede kan til højre på denne side downloade hele rapporten inklusive den tilhørende bilagsrapport med temakort.

 

Naturstyrelsen, Redegørelse for 2bc Mølleåen - Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2012.

 Grundvandskortlaegning_rapport.pdf (38 MB)

 Grundvandskortlaegning_bilag.pdf (82.9 MB)