Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Indsats grundvand Baggrundsviden Indvinding af grundvand i Gladsaxe
| |
Mål
Indsatsplanens områder
Indsatser
Om grundvandsressourcen
Om indsatsplanen
Baggrundsviden
Arealanvendelse i Gladsaxe
Indvinding af grundvand i Gladsaxe
Geologi og grundvandsstrømning i Gladsaxe
Forureningstrusler i Gladsaxe
Søborg Vandværk
Bagsværd Vandværk
Kildeplads XIII og XIV
Ordforklaring
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Indvinding af grundvand i Gladsaxe


Der har været oppumpet grundvand til almen vandforsyning i Gladsaxe Kommune siden Kildeplads XIII åbnede i 1896. Den historiske oppumpning på kildepladserne i kommunen er vist på figuren herunder.

Indvinding i Gladsaxe gennem tidenIndvinding af Grundvand i Gladsaxe gennem tiden. Kilde: Naturstyrelsen, Redegørelse for 2bc Mølleåen - Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2012.

De stiplede linjer på figuren er oppumpning af grundvand fra såkaldte afværgeboringer. Afværgepumpninger har hovedsagligt to formål; at fjerne forurening fra grundvandet og at forhindre forurening i at nå vores drikkevandsboringer. Det forurenede vand, der oppumpes i afværgeboringerne, renses og sendes derefter retur til grundvandsmagasinet eller bortledes til søer og vandløb. Flere af de store afværgeanlæg i Gladsaxe startede i 1990'erne og er stadig aktive. Der oppumpes store mængder forurening, som primært stammer fra fortidens synder. Alle aktive afværgeoppumpninger i Gladsaxe Kommune er listet i nedenstående tabel.

Da indvindingen i Gladsaxe Kommune var på sit højeste i perioden 1945-1970, oppumpede man cirka 4 mio. kubikmeter grundvand om året. Oppumpningen var i 2012 faldet til i alt 2,45 mio. kubikmeter om året, fordelt på 1,59 mio. kubikmeter til drikkevandsformål og 0,86 mio. kubikmeter til afværgeoppumpning (se de præcise tal i tabellen nedenfor). Indvindingen til drikkevandsformål er dermed faldet med cirka 60 %, siden den toppede for omkring 50 år siden. Det skyldes både, at vi er blevet bedre til at spare på vandet, men også at man har været nødt til at lukke indvindingsboringer på grund af forurening. Det er især Kildeplads XIII og Bagsværd Vandværk, der er blevet ramt af forureninger. Bagsværd Vandværk har i 2013 fået lov til at benytte avanceret vandbehandling i en begrænset periode, så man igen kan øge drikkevandsindvindingen på denne kildeplads. Af figuren ses desuden, at Mørkhøj Vandværk lukkede i 1995.

Nedefor er en samlet oversigt over indvindingstilladelser, antal boringer og nuværende oppumpning på kildepladserne og afværgeboringerne i Gladsaxe Kommune. Indvindingsmængderne er indrapporterede mængder for 2012 fra Nordvand, HOFOR og Region Hovedstaden.

Vandværk Tilladelse (m3/år) Antal boringer Indvinding 2012 (m3/år)
Bagsværd Vandværk 1.220.000 5 137.839
Søborg Vandværk 750.000 4 741.150
Kildeplads XIII 1.740.000* 5 419.900
Kildeplads XIV 1.740.000* 5 392.300
Samlet oppumpet mængde     1.592.189
    
Afværge Afleder renset afværgevand til Oppumpning 2012 (m3/år)
Bagsværd Vandværk afværge Bagsværd Sø 467.345
Søborg Hovedgade 31 Søborghus Rende 118.800
Bagsværd Hovedgade 79 Reinfiltreres til grundvandsmagasin 72.000
Grusgraven afværge Reinfiltreres til grundvandsmagasin 119.000
Søborg Hovedgade 189 Reinfiltreres til grundvandsmagasin 80.000
Rosenkæret 17 Reinfiltreres til grundvandsmagasin 700
Samlet oppumpet mængde   857.845
   
 * Tilladelsen gælder samlet indvinding fra Kilde XIII og XIV. Tilladelsen skal fornyes i 2014, og den ansøgte indvindingsmængde er på 450.000 m3/år på hver af de to kildepladser XIII og XIV.