Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Indsats grundvand Baggrundsviden Kildeplads XIII og XIV Hydrogeologisk forståelsesmodel
| |
Mål
Indsatsplanens områder
Indsatser
Om grundvandsressourcen
Om indsatsplanen
Baggrundsviden
Arealanvendelse i Gladsaxe
Indvinding af grundvand i Gladsaxe
Geologi og grundvandsstrømning i Gladsaxe
Forureningstrusler i Gladsaxe
Søborg Vandværk
Bagsværd Vandværk
Kildeplads XIII og XIV
Forureningstrusler
Hydrogeologisk forståelsesmodel
Ordforklaring
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Hydrogeologisk forståelsesmodel

Nedenstående figur viser en hydrogeologisk forståelsesmodel af oplandet til hhv. Kildeplads XIII og XIV, hvor samspillet mellem geologi, hydrologi, vandkemi og punktkilder er illustreret på et geologisk tværsnit.

Oplandene til Kildeplads XIII og XIV er generelt præget af et tyndt lerdæklag og generelt ligger kalken tæt på terræn. Især langs Kagsåen ved Kildeplads XIV og i dennes opland er lerdæklaget meget tyndt, flere steder under fem meter. Grundvandsressourcen omkring Kildeplads XIV er derfor meget sårbar, og et eventuelt spild eller anden forurening vil nå grundvandet inden for kort tid og have mindre chance for at blive tilbageholdt eller nedbrudt i jorden. Lerlaget mellem Sand 2 og kalken er meget tyndt, og der er flere steder huller i laget. Der er hydraulisk kontakt mellem Sand 2 og Kalken, hvilket betyder at en forurening i Sand 2 magasinet umiddelbart vil kunne spredes til kalk magasinet.

Den hydrogeologiske forståelsesmodel for Kildeplads XIII viser, hvordan flere forureninger er trængt gennem lerlagene og ned i grundvandsmagasinet. Det er illustreret, hvordan den kraftige forurening ved Herlev Hovedgade har lukket de sydlige boringer, mens forureningerne fra Mørkhøj Industrikvarter potentielt kan nærmer sig indvindingen fra nordøst.

Den hydrogeologiske forståelsesmodel for Kildeplads XIV viser tydeligt, hvor tyndt et lerdæklag der er omkring kildepladsen og sydvest herfor. Nordøst for kildepladsen er lerdæklaget tykkere.  Der er ikke fundet nogen grundvandstruende forureninger i oplandet til Kildeplads XIV, men det er endnu uvist, om der er en forureningsfane på vej syd - sydvest fra, som fund af spor af klorerede opløsningsmidler i den sydligste indvindingsboring kan indikere.

Du kan læse mere generelt om geologi, lerdæklag og grundvandets strømning under Geologi og grundvandsstrømning i Gladsaxe.

Hydrogeologisk forståelsesmodel for oplandet til Kildeplads XIIIHydrogeologisk forståelsesmodel for oplandet til Kildeplads XIII.  Kilde: Naturstyrelsen, Redegørelse for 2bc Mølleåen - Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2012.

Hydrogeologisk forståelsesmodel for oplandet til Kildeplads XIV

Hydrogeologisk forståelsesmodel for oplandet til Kildeplads XIV.  Kilde: Naturstyrelsen, Redegørelse for 2bc Mølleåen - Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2012.