Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Indsats grundvand Baggrundsviden Søborg Vandværk Forureningstrusler
| |
Mål
Indsatsplanens områder
Indsatser
Om grundvandsressourcen
Om indsatsplanen
Baggrundsviden
Arealanvendelse i Gladsaxe
Indvinding af grundvand i Gladsaxe
Geologi og grundvandsstrømning i Gladsaxe
Forureningstrusler i Gladsaxe
Søborg Vandværk
Forureningstrusler
Hydrogeologisk forståelsesmodel
Bagsværd Vandværk
Kildeplads XIII og XIV
Ordforklaring
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Forureningstrusler

Der ligger mange kendte punktkildeforureninger i Søborg Vandværks opland. Dem kan du se på kortet i bunden af siden.

Området belastes især af forureninger med klorerede opløsningsmidler, benzen og MTBE. Der er fundet spor af klorerede stoffer og BTEX i enkelte af indvindingsboringerne, men langt under grænseværdierne for drikkevand. Forureningslokaliteterne er primært koncentreret om Gladsaxe Industrikvarter og langs Søborg Hovedgade og Buddinge Hovedgade. Der findes en del forureninger tæt på kildepladsen, disse fanges dog af Regionens afværgeoppumpning ved Søborg Hovedgade 31.                           

I Naturstyrelsens kortlægning er der lavet et estimat af fluxen af klorerede opløsningsmidler til grundvandsmagasinet fra de kendte forureninger i oplandet. Fluxen beskriver mængden af stof per tidsenhed, der transporteres fra jordforureningen og til grundvandsmagasinet. Sammenholdes fluxen af forureningerne inden for oplandet til de to afværgeoppumpninger med den aktuelle oppumpede mængde af klorerede stoffer, er den oppumpede mængde meget større (ca. 20-50 gang). De to afværger langs Søborg Hovedgade oppumper altså meget mere forurening, end vi ville forvente, på baggrund af det datagrundlag vi har i dag. Der er stor usikkerhed på fluxberegningerne, men forskellen er så stor, at det er sandsynligt, at der findes endnu ikke kendte forureninger med klorerede opløsningsmidler i oplandet til afværgeoppumpningerne. Usikkerhed i størrelsen på de beregnede oplande kan også være med til at forklare noget af uoverensstemmelsen.

En stor del af oplandet til Søborg Vandværk ligger uden for området med særlig drikkevandsinteresse (OSD), og Region Hovedstaden er endnu ikke færdig med opsporing og kortlægningen af forureninger i dette område.

Samlet set vil grundvandsressourcen i oplandet til Søborg Vandværk også fremadrettet være belastet af punktkildeforureninger, men de igangværende afværgeforanstaltninger forventes at reducere risikoen for selve indvindingen ved Søborg Vandværk betydeligt. De mange forureninger i Gladsaxe Industrikvarter indfanges dog ikke af de 2 afværger på Søborg hovedgade og kan potentielt true indvindingen ved Søborg Vandværk i fremtiden.

Du kan læse mere generelt om forureningsstoffer og forureningskortlægning afsnittet Forureningstrusler i Gladsaxe.

Kortlagte forureninger i Gladsaxe

Kortlagte forureninger i Gladsaxe.  Kilde: Naturstyrelsen, Redegørelse for 2bc Mølleåen - Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2012.