Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Indsats grundvand Indsatser Bagsværd Vandværk
| |
Mål
Indsatsplanens områder
Indsatser
Eksisterende forurening
Tilsyn
Nedsivning af regnvand
Boringsnære Beskyttelsesområder
Ubenyttede boringer
Pesticider
Søborg Vandværk
Bagsværd Vandværk
Kildeplads XIII og XIV
Grundvandsovervågning
Om grundvandsressourcen
Om indsatsplanen
Baggrundsviden
Ordforklaring
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Bagsværd Vandværk


Der er givet tilladelse til avanceret vandbehandling med kulfilter på Bagsværd Vandværk. Målet er, at vi i fremtiden igen kan indvinde rent vand, der ikke kræver avanceret vandbehandling. Tilladelsen til avanceret vandbehandling skal derfor ikke blive en sovepude i forhold til at gennemføre indsatser overfor den eksisterende forurening eller forebygge grundvandsforurening i oplandet til Bagsværd Vandværk.

I det følgende beskrives indsatser specifik rettet mod indvindingen ved Bagsværd Vandværk.

Problemstillingerne, der ligger til grund for indsatserne, er kort beskrevet. Hvis du vil vide mere om Bagsværd Vandværk og de forhold og problemstillinger, der relaterer sig til indvinding af drikkevand til vandværket, kan du finde dette under baggrundsviden – Bagsværd Vandværk.

Forureningskortlægning

I oplandet til Bagsværd Vandværk er V1 kortlægningen af aktiviteter med mistanke om brug af klorerede stoffer færdig. Men mange af forureningerne er endnu ikke undersøgt tilstrækkeligt til at afgøre, hvor stor en trussel de udgør mod grundvandet og vandindvindingen.

  • Region Hovedstaden fortsætter kortlægningen og regner med at være færdig med indledende undersøgelser på de mest kritisk forurenede grunde i 2017.

  • Region Hovedstaden har fokus på klorerede opløsningsmidler i kortlægningsarbejdet.  Kortlægningsarbejdet kan forhåbentlig hjælpe med at opspore kilderne til forureningerne med klorerede opløsningsmidler i afværge- og indvindingsboringer til Bagsværd Vandværk.

  • Når kortlægningen er færdig, vil Region Hovedstaden opdatere risikovurderingen af forureningstruslen mod Bagsværd Vandværk. På baggrund af den opdaterede riskovurdering og en samlet omkostningsanalyse vil regionen tage beslutning om den videre indsats overfor forureningerne.

  • Møderne i den tekniske gruppe under grundvandsforum kan danne grundlag for et samarbejde mellem Nordvand, Region Hovedstaden og Gladsaxe Kommune omkring opsporing af kilder til forurening med klorerede opløsningsmidler og BAM ved Bagsværd Vandværk og eventuelle indsatser til at afhjælpe situationen.

Se også indsatser overfor den eksisterende forurening under de generelle indsatser.

Afværgeanlæg

Region Hovedstaden driver to afværgeanlæg i Bagsværd Vandværks opland; ved Grusgraven og ved Bagsværd Hovedgade 79. På trods af regionens afværgeoppumpninger er grundvandet ved de sydlige indvindingsboringer til Bagsværd Vandværks kildeplads forurenet, og Nordvand har i flere år afværgeoppumpet på flere af indvindingsboringerne.

  • Region Hovedstaden opretholder driften af afværgeanlæggene i Grusgraven og på Bagsværd Hovedgade 79 og evaluerer løbende afværgestrategierne. Når kortlægningen er færdig, vil den samlede afværgeindsats i oplandet til Bagsværd Vandværk blive revurderet og optimeret.

  • Nordvand vil fortsat drive en af de gamle indvindingsboringer til Bagsværd Vandværk som afværgeboring.

Indvindingsoplande

Risikovurdering af forureningstruslen mod Bagsværd Vandværk er afhængig af størrelse og form på de indvindingsoplande, som er beregnet for Bagsværd Vandværk og afværgeoppumpningerne i Bagsværd Vandværks opland. Med den tæthed af forureninger der er i Bagsværd Vandværks opland, kan selv mindre ændringer i det beregnede indvindingsopland have betydning for risikovurderingen. Sker der større ændringer i grundvandsindvindingen på Bagsværd Vandværk eller andre steder i oplandet, er det derfor vigtigt at både Region Hovedstaden, Gladsaxe Kommune og Nordvand er informeret herom, og at oplandene opdateres i forbindelse med en ny riskiovurderingen. Nyetableringen af indvindingsboringerne og opstart af et nyt Bagsværd Vandværk kan betyde en ændring i indvindingsfordeling og oplande til Bagsværd Vandværk, som der skal tages højde for. 

  • Ændringer i indvindingsstruktur og opdateringer af beregnede indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande skal være et fast punkt på samarbejdsmøderne i den tekniske gruppe under grundvandsforum. Nordvand og Gladsaxe Kommune er med i et samarbejde om udvikling af en ny grundvandsmodel; Øresundsmodellen. Denne model vil kunne bruges til at beregne opdaterede oplande til Bagsværd Vandværk og afværgeroppumpningerne. Se mere om samarbejdsmøderne under indsatser overfor den eksisterende forurening.

BNBO

For at styrke grundvandsbeskyttelse i umiddelbar nærhed af indvindingsboringerne til Bagsværd Vandværk vil Gladsaxe Kommune udlægge Boringsnære Beskyttelses Områder (BNBO) omkring alle indvindingsboringerne. Udlægning af BNBO vil ske i tæt samarbejde med Nordvand, der driver Bagsværd Vandværk. Du kan læse mere om udlægningen af BNBO under de generelle indsatser.