Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Indsats grundvand Indsatser Grundvandsovervågning
| |
Mål
Indsatsplanens områder
Indsatser
Eksisterende forurening
Tilsyn
Nedsivning af regnvand
Boringsnære Beskyttelsesområder
Ubenyttede boringer
Pesticider
Søborg Vandværk
Bagsværd Vandværk
Kildeplads XIII og XIV
Grundvandsovervågning
Om grundvandsressourcen
Om indsatsplanen
Baggrundsviden
Ordforklaring
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Grundvandsovervågning


Den umiddelbare effekt af indsatser for grundvandsbeskyttelse er svær at måle, da forurening ofte er mange år undervejs, inden det kan måles i grundvandsmagasinet eller i en indvindingsboring. Ligeledes er det svært at måle effekten af en forebyggende indsats, som for eksempel reducerer risikoen for uheld.

Grundvandsovervågning er vigtig for at holde øje med truslen fra forureninger i oplandet til en kildeplads. Formålet med grundvandsovervågning er at:

  • Opdage en eventuel forurening inden den når kildepladsernes boringer
  • Følge den generelle udvikling i grundvandskvalitet og grundvandsstand
  • Følge udviklingen af specifikke problemstoffer i grundvandet

Eksisterende grundvandsovervågning

Kvaliteten af grundvandet i Gladsaxe bliver løbende overvåget:

  • Nordvand og HOFOR laver lovpligtige og supplerende analyser af kvaliteten af grundvand i alle indvindingsboringer på kildepladserne samt af drikkevand på vandværkerne.

  • HORFOR har en overvågningsboring, som ligger mellem forureningen på Herlev Hovedgade og Kildeplads XIII.

  • Nordvand overvåger udviklingen i forureningstruslen mod Bagsværd Vandværk i den sydligste af de tidligere indvindingsboringer, som nu fungerer som afværgeboring.

  • Region Hovedstaden overvåger grundvandsressourcen fire steder i Gladsaxe Kommune samt på afværgeanlæggene.

Grundvandsovervågning i forbindelse med indvindingstilladelser

I medfør af §59a i Vandforsyningsloven kan ejeren af et alment vandforsyningsanlæg etablere overvågningsboringer i indvindingsoplandet for at overvåge kvaliteten af de vandressourcer, der indvindes fra. Kommunalbestyrelsen kan som et vilkår i indvindingstilladelsen fastlægge antallet og placeringen af overvågningsboringerne.

Bagsværd Vandværk har i 2010 fået ny indvindingstilladelse for en 30 årig periode. Et af vilkårene i tilladelsen er, at Nordvand skal opstille et program for overvågning af grundvandsressourcen i oplandet til Bagsværd Vandværk, og at analyseprogrammet som minimum skal indeholde analyse for klorerede opløsningsmidler og deres nedbrydningsprodukter, samt pesticider og aromatiske kulbrinter. Desuden indeholder tilladelsen vilkår om en årlig statusrapport på overvågningen.

Søborg Vandværk, Kildeplads XIII og Kildeplads XIV skal have nye indvindingstilladelser inden for nærmeste fremtid. I de nye indvindingstilladelser kan Gladsaxe Kommune stille vilkår om overvågning af grundvandsressourcen i oplandet til de enkelte kildepladser, med analyser for de stoffer der nu eller potentielt i fremtiden vurderes at udgøre en trussel mod grundvandsressourcen i oplandet.

Grundvandsovervågning på samarbejdsmøder

En eventuel større koordineret indsats med strategisk placering af grundvandsovervågning i Gladsaxe som helhed er vanskelig, før kortlægningen af forureninger er gjort færdig. Det kræver at vi har bedre styr på kilderne og hvilke indsatser, der eventuelt vil blive igangsat for at afhjælpe forureningsituationen. Resultater fra grundvandsovervågning samt diskussion af behov for yderligere overvågning vil indgå som et punkt på dagsordenen på samarbejdsmøderne mellem Region Hovedstaden, vandforsyningerne og kommunerne, jf. indsats overfor den eksisterende forurening.

 

Relevante links:

LBK nr 1199 af 30/09/2013 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.