Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Indsats grundvand Indsatser Nedsivning af regnvand
| |
Mål
Indsatsplanens områder
Indsatser
Eksisterende forurening
Tilsyn
Nedsivning af regnvand
Boringsnære Beskyttelsesområder
Ubenyttede boringer
Pesticider
Søborg Vandværk
Bagsværd Vandværk
Kildeplads XIII og XIV
Grundvandsovervågning
Om grundvandsressourcen
Om indsatsplanen
Baggrundsviden
Ordforklaring
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Nedsivning af regnvand


Lokal afledning af regnvand (LAR) er et område, der er meget fokus på i forhold til udbygning af kloaknettet og klimatilpasning. Forsyningsselskaber og kommunen ønsker og arbejder for vid implementering af LAR både på offentlig og privat grund. Der er mange forskellige måder at håndtere regnvand lokalt på, men mange af LAR løsningerne indeholder nedsivning i et eller andet omfang. Regnvandet vil opsamle forureningsstoffer fra de overflader det løber på - for eksempel kan regnvand fra veje og parkeringspladser opsamle oliestoffer, asfaltstoffer, vejsalt, mv. Derudover kan regnvandet også udvaske eventuel forurening i den jord, som det nedsiver igennem. Det nedsivede regnvand kan således potentielt forurene grundvandet, og det er derfor vigtig at tage nogle forholdsregler ved planlægning af LAR.

Gladsaxe Kommune har fokus på beskyttelse af grundvandet i forbindelse med, at der bliver planlagt LAR-projekter, hvor kommunen er involveret, og når der gives tilladelse til at nedsive regnvand.

Konkret vil Gladsaxe Kommune:

  • Give tilladelser til at nedsive regnvand på baggrund af den nyeste viden om forureningsstoffer i afledt regnvand og renseteknikker i kombination med LAR-elementer.

  • Stille vilkår i nedsivningstilladelser til kvaliteten af det vand der nedsives og eventuelt til at måle på vandkvaliteten i eller under nedsivningsanlægget.

  • Udarbejde retningslinjer for at nedsive vand fra veje og parkeringspladser. Vand fra veje og parkeringspladser kan indeholde mange forureningsstoffer, hvilket gør nedsivning af vand herfra mere problematisk.

  • Deltage i arbejdsgrupper internt og eksternt med fokus på udvikling. For eksempel udarbejde retningslinjer for tilladelser til nedsivning i forbindelse med LAR projekter, identificere risici ved at nedsive, og udvikle renseløsninger.

  • Kortlægge kloridindholdet i grundvandet og klarlægge, om og hvor en øget nedsivning af vand med vejsalt potentielt kan true grundvandets kvalitet. Denne viden skal bruges i forbindelse med udarbejdelsen af retningslinjer for nedsivning af vand fra veje og parkeringspladser og til fremtidig kontrol af, om implementerede LAR-løsninger øger grundvandets kloridindhold utilsigtet.

  • Klarlægge mulige konsekvenser af øget nedsivning i form af oversvømmelse, ændringer i strømningsmønstre eller mobilisering af forurening. Dette arbejde skal danne grundlag for at kunne udpege områder, hvor der måske ikke kan gives tilladelse til at nedsive på grund af de mulige konsekvenser af stigning i grundvandsniveau.

Gladsaxe Kommunes Klimatilpasningsplan beskriver nærmere kommunens mål og handlinger i forhold til klimatilpasning, hvor LAR er et meget stor element.

 

 

Principskitse af nedsivning i grøft med underliggende faskine

Etablering af faskine under en ny parkeringsplads