Mål


Gladsaxe Kommunes mål med Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er:

  1. At beskytte grundvandet, så vi fortsat kan indvinde drikkevand på alle eksisterende kildepladser i kommunen, og så vi kan opfylde målene i Gladsaxe Kommunes Vandforsyningsplan om produktion af drikkevand lokalt på Søborg Vandværk og Bagsværd Vandværk.

  2. At kvaliteten af det grundvand, vi indvinder til drikkevand, kun skal gennemgå simpel vandbehandling på vandværkerne for at overholde de til enhver tid gældende kvalitetskrav til drikkevand.

  3. At forebygge yderligere forringelse af grundvandsressourcen i Gladsaxe Kommune.

  4. At sikre overblik over truslerne mod drikkevandet fra jord- og grundvandsforureninger, så det er muligt at gribe ind, inden forureningerne når kommunens kildepladser.