Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Indsats grundvand Om indsatsplanen
| |
Mål
Indsatsplanens områder
Indsatser
Om grundvandsressourcen
Om indsatsplanen
Baggrundsviden
Ordforklaring
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Om indsatsplanen


Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse skal udarbejdes for indsatsområder udpeget af miljøministeren og kan udarbejdes for områder, hvor kommunen eller vandforsyningsselskabet finder det nødvendigt. I Gladsaxe Kommune har miljøministeren ikke udpeget nogen indsatsområder. Gladsaxe Kommune vurderer dog, at indvindingsoplande og grundvandsdannende opland til kommunens kildepladser samt OSD er prioriterede områder, som der skal udarbejdes en indsatsplan for.

Denne indsatsplan er udarbejdet i medfør af § 13a i Vandforsyningsloven. De formelle og indholdsmæssige krav til indsatsplaner er fastsat i Bekendtgørelse om indsatsplaner.

Gladsaxe Kommune har besluttet, at denne indsatsplan løber frem til sommeren 2016. Planen skal herefter revideres hver sjette år, således at planperioden kommer til at følge de statslige vandplaner.

I 2008 udarbejdede Gladsaxe Kommune, Herlev Kommune, Københavns Kommune og Københavns Energi (nu HOFOR) en indsatsplan for oplandet til Kildeplads XIII og Kildeplads XIV. Revisionen af den plan indgår i nærværende indsatsplan, som derfor erstatter den tidligere Indsatsplan for oplandet til Kildeplads XIII og Kildeplads XIV.

Grundvandskortlægning

Ved udarbejdelse af indsatsplaner skal der foreligge en kortlægning af arealanvendelse, forureningstrusler og naturlig beskyttelse af vandressourcen i det pågældende område. Denne indsatsplan er udarbejdet på baggrund af den statslige grundvandskortlægning, som er udført i områder med særlig drikkevandsinteresse og i indvindingsoplande til almene vandforsyninger. Gladsaxe Kommune modtog den statslige grundvandskortlægning for område 2bc Mølleåen, som Gladsaxe er en del af, i efteråret 2012.

Et resume af statens grundvandskortlægningen er indarbejdet i afsnittene under baggrundsviden.

Grundvandsforum

I forbindelse med udarbejdelse af indsatsplanen er der blevet oprettet et koordinationsforum, som også kaldes Grundvandsforum. Repræsentanter fra følgende vandforsyningsselskaber, myndigheder og organisationer har været inviteret til at deltage i Grundvandsforum:

 • Herlev Kommune
 • Region Hovedstaden
 • Nordvand A/S
 • HOFOR 
 • Erhvervsrådet i Gladsaxe
 • Boligselskaberne i Gladsaxe
 • Grundejerforeningens sammenslutning i Gladsaxe
 • Kolonihaveforbundet, Kreds 4
 • Lokal Agenda 21
 • DN - lokal afdeling i Gladsaxe
 • DOF København
 • Embedslægen

Grundvandsforum har fået Naturstyrelsens grundvandskortlægning og kommunens forslag til indsatser forelagt, og repræsentanterne har haft mulighed for at komme med yderligere forslag og kommentarer til indsatser. Gladsaxe Kommune, Herlev Kommune, Region Hovedstaden, Nordvand A/S og HOFOR har desuden dannet en teknisk gruppe under Grundvandsforum, hvor udfordringerne med den eksisterende forureningssituation og indsatser har været drøftet nærmere. Resultatet af disse drøftelser er indarbejdet i indsatsplanen. 

Relevante links:

LBK nr 1199 af 30/09/2013: Bekendtgørelse af lov om vandforsyning m.v.

BEK nr 1319 af 21/12/2011: Bekendtgørelse om indsatsplaner.

Redegørelse for 2bc Mølleåen - Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning. Naturstyrelsen, 2012.:

  Grundvandskortlaegning_rapport.pdf (38 MB)   Grundvandskortlaegning_bilag.pdf (82.9 MB)