Fremtidens regn


Fremtidens regn

Klimaet i Danmark ændrer sig på grund af mange årtiers udledning af drivhusgasser. Fremtiden vil derfor byde på et varmere og vådere vejr med flere ekstremer. 

FNs klimapanel IPPC har udarbejdet forskellige scenarier for klimaændringerne, som Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) har justeret til danske forhold. I det meste brugte scenarie, A1B, forventer DMI at årsnedbøren stiger med ca. 7 % frem til 2050 og at den i 2100 er vokset med 14 %. Nedbøren vil især stige om vinteren, mens den samlede nedbør om sommeren falder. Til gengæld vil sommernedbøren indeholde flere kraftige skybrud. 

Hvad er udfordringen?

Allerede i dag giver de kraftige skybrud oversvømmelser, da kloaksystemet kun kan håndtere den regn, som de er bygget til at klare.

Når forsyningsselskabet Nordvand i dag renoverer eller anlægger nye kloakker, dimensionerer de kloakkerne ud fra en forventning om, hvor kraftig regnen vil være om 100 år.

Men det er ikke økonomisk hensigtsmæssigt at bygge kloaksystemet, så det kan håndtere de store skybrud. Det vil kræve meget, meget store rør, som kun under skybrud vil blive udnyttet fuldt ud.

En anden udfordring er, at åer og rørlagte vandløb ikke har den nødvendige kapacitet, når der falder meget regn hurtigt under skybrud. De omkringliggende områder bliver derfor oversvømmet. Derudover er byen blevet mere befæstet gennem tiden, hvilket gør, at regnvandet belaster kloaksystemet i stedet for at nedsive naturligt. 

Relevante link

klimatilpasning.dk : læs mere om scenarierne for klimaændringerne

 

 

 

 

Fakta om begreber for kloaksystemet
Rørene i fælleskloakerede områder bliver bygget til at rumme en 10 års regn om 100 år. En 10 års regn er en regnhændelse, der statistisk set har 10 % sandsynlighed for at falde om året. Da vi ved, at fremtidens regn bliver kraftigere, bygger man fælleskloakkerne så store, at de kan rumme det, som svarer til en 10 års regn om 100 år. I separatkloakerede områder skal rørene kun kunne rumme, det som svarer til en 5 års regn om 100 år.