Mål


Gladsaxe Kommunes mål for klimatilpasning er:

 • At forebygge og mindske skaderne af skybrud
 • At adskille regnvandet fra spildevandet og tænke regnvandet ind i det naturlige vandkredsløb 

Vi vil arbejde ud fra principper om, at:  

 • Lede vandet hen, hvor det gør mindst mulig skade
 • Mindske belastningen af kloaknettet med regnvand
 • Håndtere regnvandet lokalt på overfladen i grønne løsninger
 • Bruge regnvandet som en ressource til at få mere kvalitet i byen 
 • Vælge løsninger, der samtidig øger naturkvaliteten i Gladsaxe
 • Tænke klimatilpasning sammen med anden planlægning
 • Informere borgere og virksomheder om, hvordan de sikrer deres bygninger og håndterer regnvandet lokalt 
 • Bruge kommunens ejendomme som udstillingsvindue for løsninger
 • Samarbejde med nabokommunerne om effektive løsninger på tværs af kommunegrænser 
 • Prioritere de konkrete indsatser ud fra en vurdering af samfundsmæssige og økonomiske hensyn