Gedvad


Bebyggelse

 • Området består af parcel- og rækkehuse samt et mindre antal etageboliger.

Problemområder

 • De hårdest belastede arealer ved skybrud er ved Gedvadbassinet og ved dagligvarebutikken og boligområdet ved Stengårds Alle. Området har desuden en del kældre, der kan rammes af oversvømmelser.

Trafikale knudepunkter

 • Der er kun mindre trafikale påvirkninger ved skybrud i området.

Grønne arealer med mulighed for at håndtere regnvand

 • Der er flere grønne arealer i området, der kan bruges til at nedsive og håndtere regnvand.

Plan for ændring af området

 • Der er i øjeblikket ingen planer for at ændre området, hvor klimatilpasning kunne tænkes ind.

Forbedring af naturkvalitet ved klimatilpasning

 • Området har ingen naturområder.

Kloakering og nedsivning

 • Området er fælleskloakeret.
 • Området er egnet til at nedsive regnvand.
  


Handlemuligheder i området

 1. Klimasikre bygninger og håndtere eller forsinke regnvand på de enkelte grunde. Læs mere i Idekataloget.
 2. Lokal håndtering af regnvand i regnbede langs veje. Opmagasinere og forsinke regnvandet lange vejarealerne til der er plads i kloakkerne.
 3. Aflede regnvand til grønne arealer og eventuelt genåbne Bagsværdrenden.