Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Spildevandsplan 2015 Andre planer Vandplan
| |
Kontakt

By- og Miljøforvaltningen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 50 00
bymiljo@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 
 

Vandplan


Vandplan

De statslige vandplaner er et centralt element i gennemførelsen af EU’s vandrammedirektiv. I direktivet er det fastsat, at alle EU-landes vandområder – vandløb, søer, den kystnære del af havet og grundvand – skal have ”god tilstand” i 2015. I vandplanerne er fastsat målsætninger og indsatskrav for de forskellige vandområder.

De første vandplaner i Danmark (Vandplan 1, 2009-2015) gælder frem til udgangen af 2015 og er offentliggjort 30.10.2014. Kommunerne skal, senest et halvt år efter datoen for offentliggørelse, udarbejde forslag til kommunale vandhandleplaner, der beskriver hvordan målsætningerne nås.

Næste vandplanperiode (Vandplan 2) løber fra 2015-2021. De næste vandplaner kommer til at hedde vandområdeplaner og skal være færdige og vedtaget af staten senest 22. december 2015.

I skemaet herunder er anført målsætningerne fra Vandplan 1 for de specifikt målsatte vandområder i Gladsaxe og nabokommunerne, som Gladsaxe har udledninger til. Kagsåen er ikke specifikt målsat, men der skal ske reduktion af udledninger inden udgangen af 2015. Læs eventuelt mere om vandområder i spildevandsplanens statusnotat.

Vandplan 1 erstatter Regionplan 2005 for Hovedstadsregionen hvad angår målsætninger for vandområder.

  

Målsætninger for vandområder, Vandplan 1
GLADSAXE KOMMUNE MÅLSÆTNING

 INDSATSER

2009-2015

AKTUEL

TILSTAND* 

Bagsværd Sø God tilstand

Indsats udskudt grundet naturlige årsager (ingen indsats)

Moderat tilstand (ikke opfyldt**)
Lyngby Sø God tilstand Indsats udskudt grundet naturlige årsager (ingen indsats) Dårlig tilstand
Smørmosen God tilstand Målsat sø i Herlevs del af mosen opfylder kravet om god tilstand Ikke bedømt i Gladsaxes del (opfyldt**)
Tibberup Å (1200 m) God tilstand Udskudt grundet manglende faglig viden Moderat tilstand (ikke opfyldt**)
NABOKOMMUNER      
Nordkanalen God tilstand Indsats udskudt grundet manglende faglig viden Dårlig tilstand
Fæstningskanalen Godt poteniale Indsats udskudt grundet manglende faglig viden Moderat potentiale
Utterslev Mose God tilstand Indsats udskudt grundet naturlige årsager Dårlig tilstand

 

 

*Statens basisanalyse for vådområder 2015-2021

**Gladsaxe Kommunes undersøgelser af om artsrigt plante- og dyreliv er opfyldt.

 

Relevante link

Naturstyrelsens hjemmeside om Vandplaner