Statusnotat og tekniske data


I dette statusnotat - pdf spildevandsplan_status_03032015.pdf (6.4 MB) -  kan du læse flere detaljer om status for:

  • Kloakering
  • Renseanlæg
  • De enkelte oplande
  • Ledningsnettet
  • Projekter gennemført i regi af Spildevandsplan 2011
  • Vandområder - herunder deres miljøtilstand, regnvandsbetingede overløb og regnvandsudløb
  • Udløb til vandområder
  • Bassiner
  • Pumper