Bagsværd Sø


Ved Bagsværd bymidte er der ofte vand på terræn fra spildevandssystemet og oversvømmelser når det regner kraftigt. Der er enkelte områder i oplandet med problemer med oversvømmelse fra spildevandssystemet. Det skyldes primært lokale begrænsninger i spildevandssystemet, dog ikke ligeså markant sammenlignet med andre steder i kommunen.

Der er ingen krav til Bagsværd Sø i Vandplan 1 om at reducere overløbene med spildevand. Naturstyrelsen vurderer, at det ikke er den eksterne påvirkning, som er årsag til, at søen på nuværende tidspunkt har en moderat tilstand. I oplandet er der to risikoområder for oversvømmelse, som er udpeget i klimatilpasningsplanen. Et af risikoområderne er området omkring Bagsværd bymidte.

Bagsværd risikoområde

Bagsværd bymidte er udpeget som risikoområde i klimatilpasningsplanen. Der er oversvømmelser på terræn i området, både for en 10-års-regn og for en 100-års regn. For at reducere oversvømmelserne og håndtere skybrud skal der laves et konkretiseringsprojekt for området i samarbejde mellem Gladsaxe Kommune og Nordvand. Løsninger i projektet er blandt andet frakobling af vejvandet som nedsives og/eller forsinkes og renses i regnvandsbassiner før udledning til søen.

  • Der er afsat 2 mio kr. i planperioden fra 2015-2018 til at udarbejde en overordnet plan om håndtering af regnvand i området. Planen vil danne baggrund for en efterfølgende realisering
  • Totaløkonomi for et projekt anslås at være 130-200 mio. kr og en udførelsesperiode fra 2017-2022

Se stort kort