Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Spildevandsplan 2015 Borgeres og virksomheders ansvar og muligheder
| |
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Borgeres og virksomheders ansvar og muligheder


Tilslutning og afkobling fra det offentlige kloaksystem

Borgere og virksomheder har som udgangspunkt tilslutningspligt og tilslutningsret for både husspildevand og regnvand. De må udlede almindeligt husspildevand og regnvand og vand fra omfangsdræn. For virksomheder gælder særlige regler for kvaliteten af spildevand.

For at mindske belastningen på det offentlige spildevandssystem opfordrer vi til, at borgere og virksomheder selv håndterer regnvandet på egen grund, hvis det er muligt. I de områder hvor det er muligt at håndtere sit regnvand selv, er kommunen indstillet på at ophæve tilslutningspligten for regnvand. Borgere og virksomheder der selv håndterer regnvand, har mulighed for at få tilbagebetalt tilslutningsbidraget for regnvand helt eller delvist. Som udgangspunkt gælder dette dog ikke i separatkloakerede områder. Læs mere om, hvor du selv må håndtere regnvand. På kommunens og Nordvands hjemmesider er der råd og vejledning til, hvordan man håndterer regnvand på egen grund og får tilbagebetalt tilslutningsbidraget.

Nybyggeri, tilbygninger og afledningsret

Når borgere og virksomheder foretager nybyggeri skal de separatkloakere på egen grund.

Enhver ejendom/matrikel har en afledningsret. Afledningsretten er et udtryk for, hvor stort et befæstet areal, hvorfra der må ledes regnvand til kloaksystemet. Afledningsretten er udtrykt som en afløbskoefficient gange grundarealet. Når en grundejer bygger nyt, bygger en tilbygning, carport og lignende og ikke kan overholde afledningretten, skal grundejeren enten håndtere regnvandet selv eller have lov til at forsinke det, før det løber ud i det offentlige kloaksystem. Begge dele kræver en selvstændig tilladelse. 

Kort over afløbskoefficienter i Gladsaxe Kommune

 

Sikring mod oversvømmelser

Det er grundejers ansvar at vedligeholde egne stikledninger, tagnedløb, rense tagrender med videre. Grundejer skal også huske at sikre sin kælder, så der ikke kommer vand ind via gulvafløb, vinduer, lyskasser, kældernedgange og fundament. Råd og vejledning til dette findes i Klimatilpasningsplanens Idekatalog og på kommunens hjemmeside gladsaxe.dk/regnvand.


Relevante link

Læs på kommunens hjemmeside om spildevandstilladelse for virksomheder

Råd og vejledning om håndtering af regnvand på egen grund og sikring af din kælder: gladsaxe.dk/regnvand og Klimatilpasningsplanens Idekatalog

Læs mere om tilbagebetalingen af tilslutningsbidraget på Nordvands hjemmeside

Læs på kommunens hjemmeside om beregning afløbskoefficienten