Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Spildevandsplan 2015 Strategier
| |
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Strategier


For at opfylde vores målsætninger for håndtering af regnvand og spildevand arbejder vi med forskellige strategier. Der er seks strategier i alt, som tilsammen er en udmøntning af det helt overordnede princip om at adskille de to vandstrømme, spildevand og regnvand:

Udbygge spildevandssystemet

Der er fortsat behov for at udbygge spildevandssystemet med nye bassiner, udvide eksisterende bassiner, lave større kloakledninger med mere. Udbygningen skal mindske overløb fra spildevandssystemet til vandområderne og oversvømmelser på terræn.

Nordvand dimensionerer efter, at der kan ske oversvømmelse på terræn fra det fælleskloakerede system i gennemsnit 1 gang hvert 10. år og fra regnvandssystemet 1 gang hvert 5. år. I dimensioneringen bliver der taget højde for de forventede klimaændringer med mere nedbør ved at indregne en klimafaktor i beregningerne. Læs mere om servicenivaeuet under Nordvands ansvar.

Separere vejvand

Separering af vejvand har til formål at afkoble regnvand fra det fælleskloakerede system. Mindre regnvand i spildevandssystemet medfører færre overløb til vandområder og færre oversvømmelser fra spildevandssystemet.

Vores langsigtede mål er, at der er etableret separat vejvandssystem i hele kommunen senest i 2055. Hvis det er muligt skal det separerede vejvand ledes til nedsivning, til fordampning eller til vandområder efter en forudgående rensning.

Håndtere regnvand lokalt

Ved at borgere, offentlige ejendomme og virksomheder frivilligt afkobler regnvand fra det fælleskloakerede system kommer der mindre regnvand i spildevandsledningerne og dermed færre overløb til vandområder og færre oversvømmelser. Vi vil derfor opfordre til, at borgere og virksomheder håndterer regnvand på egen grund, der hvor det er muligt. For at fremme dette er det i Gladsaxe Kommune muligt at få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget, hvis man håndterer regnvandet på egen grund. I kommunen vil vi selv gå foran i offentlige ejendomme, hvor regnvandsløsninger samtidig kan fungere som demonstrationsprojekter.

Håndtering af regnvand på egen grund kan ske på flere måder og mange steder har dette hidtil sket ved nedsivning i faskiner. I nogle områder af kommunen er dette dog ikke hensigtsmæssigt på grund af jordbundsforhold og højt grundvandsspejl. I disse områder vil det stadig være muligt at afkoble sig det offentlige kloaknet, men der skal bruges andre løsninger til håndtering af regnvandet, som har et større element af fordampning, som for eksempel regnbede, grønne tage eller render. 

Områder, hvor der er mistanke om forurening, er især udbredt i erhvervskvartererne. I forurenede områder kan man ikke nedsive, her må man håndtere regnvand på andre måder ved opsamling eller forsinkelse. Det er derfor hos boligejerne, at potentialet for lokal håndtering af regnvand er størst. Især i større samlede bebyggelser som boligselskaber, hvor der både kan fjernes meget vand i et afgrænset område og hvor bebyggelserne ofte har større grønne områder til rådighed.

Læs mere om hvor du kan nedsive og om vores mål for borgernes lokale håndtering af regnvand

Håndtere ekstremregn

Trods udbygning af spildevandssystemet og afkobling af en del af regnvandet vil der fortsat opstå situationer med store regnmængder efter skybrud, som de eksisterende systemer ikke kan håndtere. Klimatilpasningsplanen tager hånd om denne problemstilling. Men det er vigtigt, at tiltagene i både klimatilpasningsplanen og spildevandsplanen kooordineres og tænkes sammen, så vi får de mest optimale løsninger.  

Optimere driften

Nordvands skal fastholde og forbedre den nuværende høje standard for drift, der hvor det er nødvendigt. Et vidtstrakt og overvejende underjordisk system af kloakledninger, bassiner og pumpestationer kræver en systematisk overvågning og løbende vedligeholdelse for at fungere sikkert og effektivt, så der ikke opstår sundhedsmæssige problemer. En sikker drift forudsætter, at driftsrutiner løbende bliver optimeret og personalet bliver opkvalificeret.

Der skal også være et beredskab til stede til at håndtere særlige hændelser som oversvømmelser, tekniske nedbrud med videre.

Renovere spildevandssystemet

Værdien af kloaksystemet skal fastholdes. Nordvand renoverer spildevandssystemet løbende for at sikre funktionen og opretholde værdien af systemet. Renovering af kloakledninger, bassiner og pumpestationer bliver tilrettelagt efter løbende inspektioner og tilstandsvurderinger. Når spildevandssystemet bliver renoveret vil drifts- og energioptimering være væsentlige elementer.

 

Regnvandssøer i Høje Gladsaxe Parken