Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Spildevandsplan 2015 Fælles skybrudsprojekter
| |
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Fælles skybrudsprojekter


Fælles skybrudsprojekter dækker over projekter til håndtering af vand fra skybrud, som løber over kommunegrænserne. Samarbejdet om projekterne er sat i gang efter skybruddene i 2010 og 2011 og i forbindelse med kommunerens klimatilpasningsplaner. Baggrunden for projekterne er en erkendelse af, at regnvand løber ned af bakken og forårsager skader i dybtliggende områder. Løsningerne til håndtering af skybrudsvand kan være forskellige: Nogle steder handler det om at tilbageholde regnvand opstrøms (på toppen ad bakken), andre steder om at etablere skybrudsveje.

Bispebjerg-Ryparken-Dyssegård-projekt  (BRD-projekt) om at mindske oversvømmelser i forbindelse med skybrud 

Vandet i Nordkanalen, Gentofterenden og Søborghusrenden bliver afledt videre til Emdrup Sø, der har afløb til de indre søer i København. Ofte afledes vandet fra Emdrup Sø dog i stedet til spildevandssystemet i Københavns Kommune. I sidste planperiode blev der sat undersøgelser i gang med henblik på at etablere en afledning af søvand fra Emdrup Sø uden om spildevandssystemet. Efter skybruddet 2. juli 2011 mundede undersøgelsen ud i overvejelser om at etablere en tunnelledning til håndtering af skybrudsvand, regnvand og overskydende søvand. Disse overvejelser skal nu konkretiseres i samarbejde mellem de berørte parter, hvoraf København er den primære interessent og tovholder. Projektet skal udføres i samarbejde mellem HOFOR, Nordvand, Frederiksberg Forsyning, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune og Vejdirektoratet. Både Gladsaxe Kommune og Gentofte Kommune har interesse i, at skybrudstunnelerne i BRD-oplandet bliver gennemført hurtigst muligt. Det vil give en større fleksibilitet i valg af løsninger til at mindske spildevandspåvirkningen af Nordkanalen og Utterlsev Mose.

  • Projektet planlægges i spildevandsplanens planperiode fra 2015-2018. Udførelsen forventes at starte i perspektivperioden 2019-2022. En mere nøjagtig tidsplan vil blive udarbejdet i forbindelse med den videre planlægning.
  • Omkostningerne kan løbe op i 100-200 mio. kr. for Gladsaxe Kommunes vedkommende. Der er afsat 5 mio. kr. i planperioden til planlægning af løsningen.

Harrestrup å projekt

10 kommuner og deres forsyninger er gået sammen om at undersøge muligheden for at sikre Harrestrup Å som skybrudsvej. Der er sat en proces i gang, der skal afklare, hvordan Harrestrup Å kan benyttes som en fælles skybrudsvej, og hvilke løsninger der skal i spil for at dette kan lykkes. Denne afklaring forventes afsluttet i 2014. Hvor meget Gladsaxe Kommune skal bidrage med, vil afhænge af hvilke typer af projekter, der bliver peget på.

  • Der er på nuværende tidspunkt afsat 30 mio. kr. totalt til Gladsaxe Kommunes andel
  • Der er afsat to mio. kr. i planperioden fra 2015-2018 og to mio. kr. i perspektivperioden fra 2019-2022 til at planlægge og eventuelt udføre løsninger