Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Vandhandleplan 2015 Anden planlægning Sektor- og temaplaner
| |
Om planen
Statens krav
Kommunens handlinger
Statens mål
Anden planlægning
Kommuneplan
Sektor- og temaplaner
Baggrund
Kort
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Sektor- og temaplaner


Sektor- og temaplaner er ikke bindende for borgere og erhverv, men er udtryk for kommunens strategi over en længerevarende periode. Her er en gennemgang af kommunens planer inden for vandområdet.

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Gladsaxe Kommunes indsatsplan beskriver de konkrete indsatser som Gladsaxe Kommune, vandforsyningerne og andre parter vil gøre for at beskytte grundvandsressourcen og afhjælpe forureningssituationen, så vi også i fremtiden kan indvinde grundvand til drikkevandsformål i kommunen. Planen beskriver de nødvendige indsatser, og hvem der er ansvarlige for at udføre dem.  Indsatserne er blandt andet udlægning af særlige beskyttelsesområder omkring indvindingsboringer (BNBO områder) og udførelse af tilsynskampagner overfor virksomheder og kampagner om pesticider overfor borgerne.

Vandforsyningsplanen

Med vandforsyningsplanen udstikker kommunalbestyrelsen rammerne for, hvordan den fremtidige vandforsyningsstruktur skal udvikle sig i planperioden. Planen beskriver, hvordan kommunen sikrer sig, at vandforsyningen kan udvikle sig i takt med nye udfordringer. Samtidig redegør planen for, hvordan Gladsaxe Kommune sikrer en god og sikker vandforsyning til alle borgere.

Vandforsyningsplanen skal sikre, at indvinding af grundvand planlægges, så indvindingen ikke påvirker vandløb, søer og naturområder negativt i områder, hvor plante- og dyrelivet er afhængig af grundvand.

Spildevandplanen

Kommunen skal i spildevandsplanen gennemføre den indsats, der i statens vandplaner omhandler spildevandsudløb. Yderligere skal spildevandsplanen angive en tidsplan for gennemførelsen af indsatsen.

I vandplanperiode 2009-2015 er der i statens indsatsprogram krav til de regnbetingede udledninger til Kagså. I kommunens forslag til Spildevandsplan 2015 indgår denne indsats.

For at nedsætte opstuvninger til terræn fra kloaksystemet er der i spildevandsplanen desuden taget beslutning om, at alt vejvand skal separatkloakeres inden 2060 og at regnvandet skal ledes til søer og vandløb, hvor det er muligt.

Klimatilpasningsplan

Gladsaxe Kommune har udarbejdet en klimatilpasningsplan. I planen er udpeget 13 særlige prioriterede risikoområder i forhold til oversvømmelser. Løsninger for de enkelte områder vil blive konkretiseret løbende og det vil i den forbindelse blive undersøgt, hvor regnvandet kan ledes hen under skybrud. Udledning til vandområder kan have en positiv effekt på miljøtilstanden af søer og vandløb. De konkrete projekter vil blive vurderet i forhold til, hvilket behov der eventuelt er for rensning eller andre foranstaltninger før regnvand udledes.

Relevante link

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Vandforsyningsplan

Spildevandsplan

Klimatilpasningsplan