Vandhandleplan 2015


Status for planen

Byrådet vedtog 30.09.2015 denne Vandhandleplan. Den endeligt vedtagne vandhandleplan kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår planens indhold og tilvejebringelse. Læs mere om dette

Hvad er er en vandhandleplan?

Gladsaxe Kommune skal, i lighed med landets øvrige 97 kommuner, udarbejde en vandhandleplan på baggrund af statens vandplaner. Kommunens Vandhandleplan 2015 handler om kommunens indsats frem til udgangen af 2015 for de søer, vandløb og grundvand, som der er blevet stillet krav til i statens vandplaner for 2009-2015. Statens vandplaner for 2009-2015 blev offentliggjort 30.10.2014.

Hvad vil vi opnå med planen?

Danmark er inddelt i 23 vandoplande, og staten har udarbejdet vandplan for hver af dem. Formålet med vandplanerne er, at alt overfladevand og grundvand skal opnå "god tilstand". De statslige vandplaner erstatter regionplanernes retningslinjer og miljømål på vandområdet.

I denne Vandhandleplan 2015 vil vi redegøre for, hvordan statens vandplaner 2009-2015 og deres indsatsprogrammer vil blive realiseret indenfor Gladsaxe Kommunes geografiske område.

Gladsaxe Kommuner er dækket af tre vandplaner for de tre vandområder:

De næste planperioder for vandplanerne er seksårige og går fra 2015-2021 og 2021-2027. 

Hvad betyder planen for dig?

Kommunens vandhandleplan er en teknisk plan, der kun forholder sig til de krav, der er stillet i statens vandplan. Hvis du vil læse mere om kommunens generelle indsats på natur- og miljøområdet er du velkommen til at læse mere på kommunens hjemmeside. Kommunens spildevandsplan finder du under "Relevante link".

Kommunen er bundet af statens vandplaner. Det er derfor ikke kravene til vandområderne eller om kommunen skal gøre en indsats eller ej, som er til debat i vandhandleplanens høringsperiode. Det er kommunens handlinger, som kan kommenteres. 

Relevante link

Vandplan 2.2 Isefjord og Roskilde fjord

Vandplan 2.3 Øresund

Vandplan 2.4 Køge Bugt

gladsaxe.dk/natur

forslag til Spildevandsplan 2015