Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Vandhandleplan 2015 Kommunens handlinger
| |
Om planen
Statens krav
Kommunens handlinger
Vandløb
Statens mål
Anden planlægning
Baggrund
Kort
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Kommunens handlinger


I princippet skal kommunen have gennemført den indsats, som er krævet i statens vandplaner 2009-2015, inden udgangen af 2015.

I Gladsaxe og Herlev kommuner er der fra vandplanen krav om en indsats vedrørende de regnbetingede udløb til Kagsåen. Gladsaxe og Herlev kommuner er sammen med de respektive forsyninger blevet enige om, at denne indsats skal udføres i fællesskab. I Gladsaxe Kommune drejer det sig om udløbene U1, U2, U3, U4, U5, U6, U8, U9B. Den løsning kommunerne og forsyningerne ønsker at etablere skal også mindske de problemer, der er med oversvømmelser i området omkring Kagsåen. De tekniske løsninger tænkes ind i en større helhed med omgivelserne, så der skabes et indbydende natur- og rekreativt område.

Offentligheden vil blive inddraget i projektet gennem en VVM-proces, der starter op i september 2015.

Gennemførelse af en sådan løsning, som de fire parter kalder "Kagså kvalitetsprojekt", kan ikke gennemføres indenfor den angivne tidsfrist. Læs mere om tidsfrister under Statens krav for vandløb.

Ud over gennemførelse af kvalitetsprojektet er det nødvendigt at udføre yderligere tiltag i Gladsaxe Kommune. Det drejer sig om følgende:

  • Bassin ved Stavnsbjerg Allé 
  • Udvidelse af afskærende ledning langs Kagsåen 
  • Separatkloakering af vejvand i Kagåens opland i Gladsaxe Kommune

Vandplanens krav om indsats overfor miljøfarlige forurenende stoffer i Bagsværd Sø medfører inden handlinger for Gladsaxe Kommune, da der ikke er punktkilder, der udleder disse stoffer til søen.

Prioritering af indsatser

Gladsaxe Kommune har prioriteret den eneste indsats for reduktion af regnbetingede udløb til Kagsåen og indarbejdet indsatsen i kommunens spildevandsplan.

Tidspunkt og rækkefølge for realisering  i prioriteret rækkefølge

Gladsaxe Kommune har i samarbejde med Herlev Kommune og forsyningerne prioriteret etableringen af bassin i Herlev Kommune først, da projektet er en forudsætning for at kunne reducere de regnbetingede udledninger til Kagsåen. Projektet for en reduktion af de regnbetingede udledninger vil medføre, at der ledes mere vand til bassin i Herlev Kommune. Bassinet har benævnelsen ”Bassin ved Symfonivej” og blev taget i brug medio 2013. 

De næste tiltag, der skal udføres, for at færdigøre den samlede indsats i forhold til Kagsåen og opstuvningsproblemer i Kagsåens opland er i prioriteret rækkefølge:

  • Bassin ved Stavnsbjerg Allé (kun Gladsaxe): Planlægges og projekteres i 2015, udføres i 2016-2017
  • Udvidelse af den afskærende ledning langs Kagsåen (kun Gladsaxe): Planlægges og projekteres i 2015, udføres i 2016-2017
  • Kagså kvalitetsprojekt - tunnelledning og overfladeløsning for håndtering af oversvømmelser (fælles med Herlev): VVM-proces starter op medio 2015, forventet start på udførelse i 2020
  • Separatkloakering af vejvand i Kagåens opland i Gladsaxe Kommune (kun Gladsaxe): forventet start på udførelse 2021