Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Vandhandleplan 2015 Kommunens handlinger Vandløb
| |
Om planen
Statens krav
Kommunens handlinger
Vandløb
Statens mål
Anden planlægning
Baggrund
Kort
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Vandløb


Størstedelen af oplandet til Kagså er fælleskloakeret og Kagsåen modtager i dag opspædet spildevand i forbindelse med kraftige regnskyl. Der er i statens vandplan 2009-2015 krav om reduktion af Gladsaxe og Herlev kommuners regnbetingede udløb til Kagså inden udgangen af 2015. Der skal ifølge vandplanen ske nedsættelse af overløb svarende til 250 m3 pr. reduceret ha oplandsareal pr. år. Dette kan oversættes til, at der statistisk set maksimalt må ske overløb til Kagsåen med opspædet spildevand fem gange om året.

Gladsaxe Kommune har otte regnbetingede udløb til Kagsåen (U1, U2, U3, U4, U5, U6, U8, U9B). Samtlige udløb er omfattet af vandplanens indsatsprogram. Tilsvarende gælder for Herlev Kommune, hvor der er 11 regnbetingede udløb.

I Gladsaxe Kommunes forslag til Spildevandsplan 2015 er der taget højde for vandplanens krav om nedsættelse af overløbshyppigheden. Der er tale om flere projekter, også fælleskommunale, som skal nedsætte tilførslen af opspædet spildevand til Kagså og samtidig mindske oversvømmelser i området langs med Kagsåen.

Der er følgende indsatser i forbindelse med projektet:

  • Bassin ved Stavnsbjerg Allé (kun Gladsaxe): Planlægges og projekteres i 2015, udføres i 2016-2017
  • Udvidelse af den afskærende ledning langs Kagsåen (kun Gladsaxe): Planlægges og projekteres i 2015, udføres i 2016-2017
  • Kagså kvalitetsprojekt - tunnelledning og overfladeløsning for håndtering af oversvømmelser (fælles med Herlev): VVM-proces starter op medio 2015, forventet start på udførelse i 2020.
  • Separatkloakering af vejvand i Kagsåens opland i Gladsaxe Kommune (kun Gladsaxe): forventet start på udførelse 2021

Herunder er en nærmere beskrivelse af projekterne:

Bassin ved Stavnsbjerg Alle

Formålet med projektet er at reducere antallet af overløb til Kagsåen. Afløbssystemet aflaster store mængder vand fra udløbet U3 og U4 til Kagsåen. Området ved Stavnsbjerg Allé ligger meget lavt og bliver hyppigt oversvømmet, når det regner. Kvalitetetsprojektet kan ikke håndtere opstuvningsproblemer og de store aflastninger, der sker i dette område. Da udløbene U3 og U4 ligger nedstrøms kvalitetsprojekt og meget lavt, kan de ikke kobles på kvalitetsprojektet. Aflastningerne fra udløbene skal overholde krav til maksimalt fem overløb/år (n=5), i samspil med at de andre udløb til åen også bliver reduceret. Samtidig skal området sikres til en 10 års regnhændelse med klimafremskrivning.

Det er planlagt at etablere et lukket bassin, som skal rumme overløbsvand fra oplandet. Bassinet vil blive tømt med pumpe til den afskærende ledning mod København. Resultatet vil blive en betydelig reduktion af aflastninger til Kagsåen og markant forbedring af opstuvningsforholdene i området.

Etableringen af bassinet er afhængig af nedenstående projekt med udvidelse af den afskærende ledning. Projekterne bliver derfor projekteret og udført samtidig.

Udvidelse af den afskærende ledning langs Kagså

HOFOR og Nordvand har i 2013 etableret bassin ved Symfonivej. Bassinet bliver ikke udnyttet optimalt i forhold til at reducere aflastningerne fra udløbene U1 og U2. Afløbssystemet i Gladsaxe aflaster i dag store mængder til Kagsåen fra U1 og U2. Samtidig danner dele af den afskærende ledning langs Kagsåen i Gladsaxe flaskehalse og forårsager derfor opstuvning ved en 10 års regnhændelse med klimafaktor.

Formålet med projektet er at opfylde krav til reduktion af aflastninger fra U1 og U2 til maksimalt 5 overløb/år (n=5), udnytte bassinet ved Symfonivej og det kommende bassin ved Stavnsbjerg Alle optimalt, reducere aflastninger fra Gladsaxes udløb U1 og U2 samt en reduktion af lokale opstuvninger i afløbssystemet.

Projektet går ud på at udvide den afskærende ledning mellem Stavnsbjerg Allé og Novembervej og udvide dele af sidetilløb. Dermed vil vand fra Gladsaxe blive transporteret hurtigere til bassinet på Symfonivej og aflastningerne fra U1 og U2 vil blive reduceret.

Projektet har tæt sammenhæng med etableringen af bassinet ved Stavnsbjerg Alle og bliver derfor projekteret og udført i sammenhæng med ovenstående projekt.

Kagså kvalitetsprojekt - reduktion af regnbetingede udløb til Kagså og reduktion af oversvømmelser

Vandplanen stiller krav om mindre påvirkning af Kagsåen med spildevand. Der er desuden et udtalt ønske om, at området omkring Kagsåen skal kunne håndtere oversvømmelser ved kraftige regnskyl. I stedet for at fokusere på traditionelle spildevandsløsninger er der udarbejdet et kvalitetsprojekt, der honorerer disse krav og ønsker.

Der sker i dag overløb med opspædet spildevand til Kagsåen ca. 50 gange om året. Det vil med projektet blive nedsat til fem gange om året (n=5). Der er i dag store oversvømmelser i området, når det regner kraftigt. Fremover er det målet, at området skal kunne håndtere regnskyl, der statistisk set falder hvert 10. år med klimafremskrivning.

Der arbejdes ud fra et kvalitetsprojekt, der viser forslag og visioner for, hvordan Kagsåen og områderne omkring kan komme til at se ud og blive anvendt i fremtiden. Hovedtanken bag projektet er, at de tekniske løsninger tænkes ind i en større helhed med omgivelserne, således at der bliver skabt et indbydende natur- og rekreativt område. Samtidig skal hele udførelsen og driften af projektet være omkostningseffektivt.

I korthed er de tekniske elementer i forbindelse med helhedsplanen følgende:

  • Etablering af en ca. to km lang tunnelledning under åen. Samtidig bliver hovedparten af de eksisterende overløb lukket.
  • Skabe plads til kontrollerede oversvømmelser ved nogle steder at ændre de fysiske forhold omkring Kagså, blandt andet ved at gøre vandløbet bredere og niveaudelt, sænke bunden og etablere jordvolde.

Selvom planlægningen af tiltag for at reducere spildevandsbelastningen til Kagså er i gang, må det forventes, at der går ca. syv år inden tiltagene er gennemført. Det vil sige, at projektet starter i vandhandleplanens planperiode, men ikke vil være afsluttet indenfor den fem-årige tidsfrist.

Der skal i første omgang udarbejdes en VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for kvalitetsprojektet. Processen omkring undersøgelse og redegørelse for VVM tager omkring 1½ år. VVM-redegørelsen sendes i offentlig høring. Det er planlagt, at VVM-processen starter op medio 2015.

Separatkloakering af vejvand i oplandet til Kagsåen

Oplandet til Kagsåen i Gladsaxe er hovedsagligt fælleskloakeret i dag. Ved kraftig regn sker der oversvømmelser i hele oplandet og specielt langs Kagsåen.

Projektet går ud på, at separatkloakere vejvand i de oplande langs Kagsåen, som i dag er fælleskloakeret. Vandet fra de separatkloakerede områder vil blive afledt til områder langs Kagså. Projektet er afhængig af at kvalitetsprojektet bliver gennemført. Separeringen skal levere vand til kvalitetsprojektet.

Udformningen af separatkloakeringen er ikke fastlagt endnu. Vejvandet skal afledes til kvalitetsprojektet.

Projektet bliver dimensioneret til en 5 års regn med klimafaktor. Ca. 20 km fællessystem skal separatkloakeres.

 

 

 

 

 


Projekter omkring Kagså og regnvandsbetingede udløb

Kagsåparken


Relevante link

Forslag til Spildevandsplan 2015