Om planen


 Vandhandleplanen er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner, som er udarbejdet i medfør af Miljømålsloven. Ifølge bekendtgørelsen skal vandhandleplanen indeholde:
 

• Oplysning om kommunens indsats i vandplanperioden, herunder realiseringsrækkefølge og tidspunkt samt prioritering af den forventede indsats
• Redegørelse for forholdet til anden relevant planlægning
• Kortbilag med de foranstaltninger kommunalbestyrelsen igangsætter
 

Grundvand

I Gladsaxe Kommune er der i planperioden frem til 2015 ikke krav til den kvantitative tilstand af grundvandsforekomsterne. Det vil sige, at der i første planperiode ikke skal ske en indsats i forhold til eksempelvis at reducere vandindvinding.

Der stilles heller ikke krav om en indsats i forhold til grundvandets kvalitative/kemiske tilstand i første planperiode, og den fremtidige indsats varetages af de kommunale indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse.

Gladsaxe Kommunes Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse beskriver mål og indsatser for grundvandsbeskyttelsen og gælder i perioden 2014-2016, hvorefter den tages op til revision.

Læs mere om grundvand i afsnittet Baggrund

Miljøvurdering

For samtlige statslige vandplaner er der foretaget en strategisk miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer. Hver miljøvurdering kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside under hver vandplan.

Vandhandleplanen indeholder kun mindre ændringer og præciseringer af vandplanens indsats. Derfor skal denne plan kun miljøvurderes, hvis planen på grundlag af kriterierne i lovens bilag 2 må antages at kunne få en væsentlig påvirkning på miljøet. (lovens  § 3, stk. 2)

Gladsaxe Kommune har gennemført en screening af handleplanen og vurderet, at Vandhandleplanen ikke skal miljøvurderes i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. 

I forbindelse med anlægsfaserne for gennemførelse af de konkrete projekter vil der blive foretaget miljøvurdering i den udstrækning, der er behov for det.

Klimatilpasning

Vandhandleplan 2015 indeholder ikke tiltag omkring klimatilpasning, da dette ikke er en del af vandplanerne 2009-2015.

Kortmateriale

Kortmaterialet er hentet fra MiljøGIS på Naturstyrelsens hjemmeside.

 

Søer i Smørfedtmosen


 

 


Relevante link

Miljømålsloven

Bekendtgørelse om vandhandleplaner

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse