Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Vandhandleplan 2015 Statens mål Søer
| |
Om planen
Statens krav
Kommunens handlinger
Statens mål
Vandløb
Søer
Anden planlægning
Baggrund
Kort
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Søer


Bagsværd Sø

Bagsværd Sø er målsat til god økologisk tilstand, men er i dag registreret til moderat tilstand. Der er for Bagsværd Sø gennemført en indsats over for den eksterne belastning, men på grund af intern belastning i søerne er det uvist, hvor stor grad af målopfyldelse der opnås inden udgangen af 2015. Målopfyldelse vurderes derfor at være delvis. Bagsværd Sø er beliggende i vandopland Øresund, se Kort

Der er ingen krav til indsats i Bagsværd Sø i perioden frem til 2015. For at nå målopfyldelse vurderes der på baggrund af data for perioden 2003 - 2005 at være behov for indsats for den interne belastning med næringsstoffer. De kan reduceres for eksempel ved kemisk binding af fosfor i sedimentet. Der er dog ikke grundlag for at gennemføre sørestaurering i denne planperiode. Begrundelsen for udskydelse af målopfyldelsen er "naturlige årsager".

Den kemiske tilstand i Bagsværd Sø er ukendt. Der er i 2008 fundet en række organiske, miljøfarlige forurenende stoffer i sedimentet i Bagsværd Sø. Det er forhøjet indhold af tungmetallerne kobber, kviksølv, bly og zink samt 13 PAH stoffer, en blødgører (DEAH) og stoffer i butyltin gruppen. Der er ikke fastsat miljøkvalitetskrav til indholdet af stofferne i sedimentet, men indholdet kan have en potentielt skadelig effekt på søens generelle tilstand.

Bagsværd Sø er derfor under observation for miljøfarlige forurenende stoffer og desuden angivet med behov for stofbestemt indsats for miljøfarlige forureninde stoffer.

Den stofbestemte indsats for miljøfarlige forurenende stoffer er i første planperiode rettet mod udledninger af disse fra punktkilder. Der er ingen udledninger fra punktkilder til Bagsværd Sø og der er ikke kendskab til at disse stoffer via punktkilder, der tilleder til det offentlige kloaksystem, kan udledes til Bagsværd Sø.

Lyngby Sø

Lyngby Sø er målsat til god økologisk tilstand, men har i dag dårlig tilstand.  For Lyngby Sø er der gennemført indsats over for den eksterne belastning, men på grund af intern belastning i Bagsværd og Lyngby sø er det uvist, hvor stor grad af målopfyldelse der opnås inden udgangen af 2015. Målopfyldelse vurderes derfor at være delvis. Lyngby Sø er beliggende i vandopland Øresund, se Kort

Lyngby Sø forventes forbedret som følge af gennemførelse af Miljømilliard projektet inden 2015.

Der er ingen krav til indsats i vandplanperiode 2009-2015. For at nå målopfyldelse vurderes der på baggrund af data for perioden 2003 - 2005 at være behov for indsats for den interne belastning med næringsstoffer. De kan reduceres for eksempel ved kemisk binding af fosfor i sedimentet. Der er dog ikke grundlag for at gennemføre sørestaurering i denne planperiode. Begrundelsen for udskydelse af målopfyldelsen er "naturlige årsager".

Den kemiske tilstand i Lyngby Sø er ukendt. Søen er under observation for miljøfarlige forurenende stoffer.

Utterslev Mose  

Den sydlige del af kommunen er opland til Utterslev Mose, der ligger i Københavns Kommune, se Kort. Denne er målsat til god økologisk tilstand, men er registreret til dårlig tilstand. Der forventes ikke forbedring inden 2015. Krav til Utterslev Mose er også udsat til næste planperiode med begrundelsen "uforholdsmæssigt store omkostninger". For at opfylde målet skal den eksterne fosforbelastning til Utterslev Mose reduceres med 237 kg årligt, hvilket ikke er muligt med de allerede vedtagne, omkostningseffektive virkemidler i vandplanen. For at opnå fuld målopfyldelse vurderes det desuden at være nødvendigt at udføre sørestaurering. Utterslev Mose er desuden under observation for miljøfremmede stoffer.  

Øvrige søer  

I Gladsaxe Kommune er desuden en række mindre søer, som ikke er specifikt målsat i vandplanerne - for eksempel Nydam og Smørmosen. Disse søer skal opfylde målet om god økologisk tilstand. De reguleres dog ikke gennem vandplanerne, men gennem sektorlovgivningen (Naturbeskyttelsesloven, Miljøbeskyttelsesloven, Vandløbsloven med videre). Målet om god økologisk tilstand gælder ikke for søer optaget i spildevandsplanen som regnvandsbassiner.