Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Vandhandleplan Anden planlægning Sektor- og temaplaner
| |
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Sektor- og temaplaner


Sektor- og temaplaner er ikke bindende for borgere og erhverv, men er udtryk for kommunens strategi over en længerevarende periode. Her er en gennemgang af kommunens planer inden for vandområdet.

 

Vandforsyningsplanen

Med vandforsyningsplanen udstikker kommunalbestyrelsen rammerne for, hvordan den fremtidige vandforsyningsstruktur skal udvikle sig i planperioden. Planen beskriver, hvordan kommunen sikrer sig, at vandforsyningen kan udvikle sig i takt med nye udfordringer. Samtidig redegør planen for, hvordan Gladsaxe Kommune sikrer en god og sikker vandforsyning til alle borgere.

Vandforsyningsplanen skal sikre, at indvinding af grundvand planlægges, så indvindingen ikke påvirker vandløb, søer og naturområder negativt i områder, hvor plante- og dyrelivet er afhængig af grundvand.

Idet vandplanerne i denne planperiode ikke opstiller indsatser for grundvandsforekomsternes kvantitative og kvalitative påvirkning, giver planerne ikke anledning til ændringer af Gladsaxe Kommunes eksisterende Vandforsyningsplan 2012-2024.


Spildevandplanen

Kommunen skal i spildevandsplanen gennemføre den indsats, der i statens vandplaner omhandler spildevandsudløb. I vandplanperiode 2010-2015 er der i indsatsprogramet medtaget de regnvandsbetingede udledninger til Kagså. Yderligere skal spildevandsplanen angive en tidsplan for gennemførelsen af indsatsen.

I kommunens eksisterende Spildevandsplan 2011-2014 er indskrevet indsatserne fra vandplan for Køge Bugt om nedsættelse af overløbshyppigheden til Kagså. Dog kan en realisering af det konkrete projekt for Kagsåen blive mere omfangsrigt og strække sig over længere tid end de nuværende beskrevne projekter i spildevandsplanen. Indsatsen vil derfor indgå som en del af det tillæg til spildevandsplan, som kommunen vil fremlægge ultimo 2012.

For at nedsætte opstuvninger til terræn fra kloaksystemet er der i spildevandsplanen desuden taget beslutning om, at alt vejvand skal separatkloakeres inden 2060 og at regnvandet skal ledes til søer og vandløb, hvor det er muligt.

 

Klimatilpasningsplan

Gladsaxe Kommune er i gang med at udarbejde en frivillig klimatilpasningsplan for kommunen. Planen forventes endeligt vedtaget medio 2013. Planen vil have fokus på at nedsætte konsekvenserne af ekstrem regn i kommunen. Det skal blandt andet undersøges, hvor regnvandet kan ledes hen under skybrud. For eksempel kan udledning til vandområder have en positiv effekt på miljøtilstanden af søer og vandløb. De konkrete projekter vil blive vurderet i forhold til, hvilket behov der eventuelt er for rensning eller andre foranstaltninger før regnvand udledes.


Andre relevante link

Vandforsyningsplan 2012-2024

Spildevandsplan 2011-2014