Gladsaxe.dk
Gladsaxe.dk Om planportalen Udskriv PDF
Du er her: Forside Vand Vandhandleplan Kommunens handlinger Vandløb
| |
Kontakt

Forsyningsafdelingen
Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
forsyning@gladsaxe.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 10.00-14.00

Telefontider
Mandag-fredag: 09.00-14.00

 

Vandløb


Størstedelen af oplandet til Kagså er fælleskloakeret og Kagsåen modtager i dag opspædet spildevand i forbindelse med kraftige regnskyl. Der er i statens vandplan krav om reduktion af Gladsaxe Kommunes regnbetingede udløb til Kagså i planperioden 2010-2015. Der skal ifølge vandplanen ske nedsættelse af overløb svarende til 250 m3 pr. reduceret ha oplandsareal pr. år. Gladsaxe Kommune har otte regnbetingede udløb til Kagsåen (U1, U2, U3, U4, U5, U6, U8, U9B). Samtlige udløb er omfattet af vandplanens indsatsprogram, placering af udløbene kan ses på Kort

I Gladsaxe Kommunes Spildevandsplan 2011-2014 er der taget højde for vandplanens krav om nedsættelse af overløbshyppigheden. Der er tale om to fælleskommunale projekter, der er vedtaget i regi af spildevandsplanen og som skal nedsætte tilførslen af opspædet spildevand til Kagså.

Der er følgende to faser af indsatsen for at reducere overløbshyppigheden til Kagså:

Bassin ved Symfonivej

Første fase består i at etablere et 4000 m3 overløbsbassin ved Symfonivej i Herlev Kommune og etablere en bassinledning i Herlev Kommune. Det er en forudsætning for, at der kan etableres en løsning for reduktion af overløbshyppigheden.

Projektet er fælleskommunalt med Herlev Kommune, Herlev Kloak A/S, Nordvand A/S og Københavns Energi. Status er, at projekteringen er gennemført og anlægsarbejdet er i sin opstartsfase. Projektet forventes at være gennemført i 2013.

Reduktion af regnbetingede udløb til Kagså 

Anden fase er en reduktion af overløbshyppigheden i Gladsaxe Kommune. For at kapitalisere omfanget er der i Spildevandsplan 2011-2014 regnet med, at der sker en opdimensionering af den eksisterende afskærende ledning langs Kagså. Selvom en indsats for Kagsåen er beskrevet i spildevandsplanen ser det på nuværende tidspunkt ud til, at tiltagene kan blive mere omfangsrige. Indsatsen vil derfor indgå som en del af det tillæg til spildevandsplan, som Gladsaxe Kommune vil fremlægge politisk ultimo 2012. Tillægget skal i offentlig høring i otte uger.

Arbejdet med at reducere overløbene til Kagså sker i samarbejde med Herlev Kommune, som også udleder opspædet spildevand til samme strækning af Kagså fra 11 udløb.

Vision for Kagså

Siden 2011 har Gladsaxe Kommune i samarbejde med Herlev Kommune og forsyningsselskaberne Nordvand A/S og Herlev Kloak A/S arbejdet på et forslag til vision for Kagså, som omfatter forbedring af vandkvaliteten og de fysiske forhold i og omkring Kagså fra vandløbets start syd for Klausdalsbrovej til Frederikssundsvej. I visionen arbejdes der desuden med at se på muligheden for tiltag til klimatilpasning og på forbedring af de natur- og rekreative interesser. Visionen skal fungere som en helhedsløsning for Kagsåen, som ikke kun opfylder kravet om en indsats jf. Vandplan Køge Bugt.  

Vandplanens retningslinje 7 lægger op til, at indsatsen for overløb af opspædet spildevand skal ske ved etablering af forsinkelsesbassiner. Dog er det muligt, at vælge alternativer med en miljømæssig ligeværdig eller bedre effekt. I visionen for Kagså forudsættes de regnbetingede udløb at blive reguleret, så de lever op til kravene i vandplanen. Valg af virkemidler vil blive prioriteret til at skulle tilgodese den samlet set mest hensigstmæssige miljø- og samfundsøkonomiske løsning. Ved detailplanlægningen vil kommunerne dokumentere, at det valgte virkemiddel har samme effekt som forsinkelsesbassiner.

Gladsaxe og Herlev kommuner forventer at fremlægge forslag til vison for Kagså til politisk behandling i kommunerne i 2013. Relevante myndigheder i omegnskommuner vil blive inddraget i projektet, når kommunerne har et udkast til vision klar.  

Selvom planlægningen af tiltag for at reducere spildevandsbelastningen til Kagså er i gang, må det forventes, at der går 4-7 år inden tiltagene er gennemført. Det vil sige, at projektet starter i vandhandleplanens planperiode, men ikke vil være afsluttet i planperioden.

En væsentlig ændring af Kagsåen vil forudsætte tilladelse efter § 17 i vandløbsloven og efter bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering. Offentligheden vil blive inddraget ved en eventuel regulering af vandløbet jf. bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv.

Alt efter hvilke initiativer som det vælges at gennemføre, skal kommunerne tage stilling til, om der skal udarbejdes en VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for det samlede projekt. Processen omkring undersøgelse og redegørelse for VVM tager omkring 1½ år. VVM-redegørelsen sendes i offentlig høring.

 

 

 


Projekter omkring Kagså og regnvandsbetingede udløb

Kagsåparken


Andre relevante link

Spildevandsplan 2011-2014