Vandløb


Tibberup Å

Tibberup Å er beliggende i vandopland Isefjord og Roskilde Fjord og er det eneste målsatte vandløb i kommunen. Det er målsat til god økologisk tilstand med faunaklasse 5. I vandplanen vurderes den på nuværende tidspunkt at have moderat økologisk tilstand med faunaklasse 4. Det vurderes vandløbet også at have i 2015. Målopfyldelsen er udskudt på grund af "manglende faglig viden". På kortet her på siden er vist mål, nuværende tilstand og undtagelsen. For yderligere oplysninger se Kort

Kagsåen

Kagsåen er beliggende i vandopland Køge Bugt. Kagsåen var i udkast til vandplan målsat som vandløb med godt økologisk potentiale med faunaklasse 4. Kagsåen er dog ikke længere med i vandplanen som målsat vandløb. Vandløbet er, som en række andre vandløb, taget ud af vandplanerne, fordi de er karakteriseret ved at have "lille natur-værdi" og ligger i oplande på mindre end 10 km2. Kagså vurderes på nuværende tidspunkt at have faunaklasse 1 blandt andet på grund af stor tilførsel af opspædet spildevand. Yderligere har Kagsåen ringe vandføring, når det ikke regner.

Der er krav til reduktion af Kagsåens udløb i planperioden 2010-2015 på grund af påvirkningen af Harrestrup Å nedstrøms. De turkise punkter på kortet her på siden viser krav til indsats fra både Gladsaxe og Herlev. 

Vandløb i andre kommuner

Nordkanalen

Nordkanalen løber på grænsen til Københavns Kommune, nord for Utterslev mose. Nordkanalen er kommet med i den endelige vandplan som målsat vandløb. Den er målsat til god økologisk tilstand med faunaklasse 5. Vandløbets tilstand er på nuværende tidspunkt vurderet til dårlig med faunaklasse 2. Målopfyldelsen er udskudt på grund af "uforholdsmæssigt store omkostninger".

Fæstningskanalen

Den sydlige del af kommunen er ligeledes opland til den del af Fæstningskanalen, der ligger vest for Utterslev mose. Den er udpeget som modificeret, kunstigt vandløb. Målsætningen er godt økologisk potentiale med faunaklasse 4. Den nuværende tilstand er moderat potentiale med faunaklasse 3, som ikke forventes forbedret inden 2015. Tidsfristen for målopfyldelse er udsat til næste planperiode på grund af "manglende faglig viden".

Harrestrup Å

Kagsåen løber videre i Harrestrup Å, der har sit udløb ved Kalvebod Strand. Harrestrup Å er målsat fra tilløbet fra Fæstningskanalen. På den første strækning til Slotsherrensvej er den målsat til godt økologisk potentiale med faunaklasse 4. Syd herfor er den målsat til god økologisk tilstand med faunaklasse 5. Den nuværende tilstand er ringe potentiale med faunaklasse 2. Målsætningen forventes ikke opfyldt i 2015. Målopfyldelsen er udskudt på grund af "manglende faglig viden".